پارسیکا به پارسیکا خوش آمدید. امیدوارم از مطالب این وبلاگ لذت ببرید. اگر مایل به تبادل لینک هستید این وبلاگ رو لینک کنید و در بخش نظرات به ما اطلاع دهید. نظر یادتون نره... از حضور گرمتون بی نهایت ممنونم :) http://parsika.mihanblog.com 2020-02-15T05:38:34+01:00 text/html 2015-12-09T13:02:16+01:00 parsika.mihanblog.com شقایق درست بنویسیم.... http://parsika.mihanblog.com/post/703 <div><br></div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.nicefun.org/1/1448131765958376_thumb.jpg" alt=""> <div><br></div><div><b><font size="5">با تشکر فراوان از دوست عزیزم</font></b></div><div><b><font size="7"><br></font></b></div><div><b><font size="7"> وبلاگ&nbsp;</font></b><a href="http://shokohezendegi.mihanblog.com" target="_blank" title=""><font size="7" color="#ff0000"><b>شکوه زندگی</b></font></a></div> text/html 2015-09-24T07:08:01+01:00 parsika.mihanblog.com شقایق چادر...! http://parsika.mihanblog.com/post/699 <div align="center"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><font size="7"><img src="http://gemupload.ir/uploads/up614721443079989_2080818000n_31854.jpg" alt="" align="bottom" height="328" hspace="0" border="0" vspace="0" width="468"><br>چادر</font> مصونیت ایجاد می کند....</font><br><br><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><font size="5">گرگها</font> به دنبال <font color="#FF0000" size="5">شنل قرمزی</font> هستند....</font></b><br></div> text/html 2015-09-24T06:31:49+01:00 parsika.mihanblog.com شقایق خانوم خود را تاج بدانید تا پادشاه شوید..! http://parsika.mihanblog.com/post/698 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p style="text-align:center" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:red" lang="FA">یک مرد متأهل در مجلسی گفت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span></p><p style="text-align:center" align="center"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:red"></span><span dir="RTL" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006600" lang="FA">زن همانند کفش است که</span><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#363739"></span></p> <p style="text-align:center" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006600" lang="FA">هرگاه مرد اندازه دلخواهش را یافت، می تواند آن را عوض کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006600"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#363739"></span></p> <p style="text-align:center" align="center"><font color="#FF0000"><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">حاضران در مجلس به مرد خردمندی که</span><span style="font-size: 8pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></span></font></p><font color="#FF0000"> </font><p style="text-align:center" align="center"><font color="#FF0000"><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">در میانشان نشسته بود نگریستند</span><span style="font-size: 8pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></span></font></p><font color="#FF0000"> </font><p style="text-align:center" align="center"><font color="#FF0000"><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">و نظرش را در مورد این سخن پرسیدند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#363739"></span></p> <p style="text-align:center" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006600" lang="FA"><font color="#FF0000">و اینک ببینید پاسخ مرد حکیم را:</font>حرف این مرد کاملا درست است؛</span><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#363739"></span></p> <p style="text-align:center" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006600" lang="FA">برای مردی که خود را در حد پا بداند، زن چون کفش است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006600"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#363739"></span></p> <p style="text-align:center" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006600" lang="FA">اما برای مردی که خود را پادشاه می پندارد، زن چون تاج است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#006600"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#363739"></span></p> <p style="text-align:center" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#006600" lang="FA">پس کلام گوینده را سرزنش نکنید، </span><span style="font-size:8.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#363739"></span></p> <div align="center"><span dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;color:#006600;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:FA" lang="FA">فقط بدانید که چگونه به خود می نگرد<br><img src="http://gemupload.ir/uploads/up536831443076457_ffa5567ea845750983802f7beaa95670_1024.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br></span></div><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2015-09-22T08:11:40+01:00 parsika.mihanblog.com شقایق من عاشق حضرت محمد (ص) هستم...! http://parsika.mihanblog.com/post/697 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" color="#CC9933" size="3"><img src="http://gemupload.ir/uploads/up534281442910457_ 5.jpeg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br>ماه فرو ماند از جمال محمد</font><font size="3"><font color="#CC9933"><br><br><font face="Mihan-IransansBold">سرو نباشد به اعتدال محمد</font></font><br><br><font face="Mihan-IransansBold" color="#009900">قدر فلک را مقام و منزلتی نیست</font><font color="#009900"><br><br><font face="Mihan-IransansBold">در نظر قدر با کمال محمد</font><br></font><img src="http://gemupload.ir/uploads/up688611442910533_ H 9,D A1,GE.jpeg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><font face="Mihan-IransansBold" color="#CC9933">وعده ی دیدار هرکسی به قیامت</font><font color="#CC9933"><br><br><font face="Mihan-IransansBold">لیلة الاسراء شب وصال محمد</font><br></font><br><font face="Mihan-IransansBold" color="#009900">عرصه ی گیتی مجال همت او نیست</font><font color="#009900"><br><br><font face="Mihan-IransansBold">روز قیامت نگر مجال محمد</font></font><br><img src="http://gemupload.ir/uploads/up249811442910573_13HD 'DDG.jpeg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><font face="Mihan-IransansBold" color="#CC9933">چشم مرا تا به خواب دید جمالش</font><font color="#CC9933"><br><br><font face="Mihan-IransansBold">خواب نمی گیرد از خیال محمد</font></font><br><br><font face="Mihan-IransansBold" color="#009900">سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی</font><font color="#009900"><br><br><font face="Mihan-IransansBold">عشق محمد بس است و آل محمد</font></font><br></font><font color="#FF0000" size="2"><b><font face="Mihan-Iransans"><font color="#6600CC">«</font> سعدی<font color="#6600CC">»</font></font></b></font><br></div><br> text/html 2015-09-22T07:30:42+01:00 parsika.mihanblog.com شقایق غافل از مهدی زهرا گشته ایم! http://parsika.mihanblog.com/post/696 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><img src="http://gemupload.ir/uploads/up138851442908053_HM-20138002718733852781419014286.053.jpg" alt="" align="bottom" height="455" hspace="0" border="0" vspace="0" width="453"><br><font color="#CC9933">هیچ داری از دل مهدی خبر؟<br></font><br><font color="#996633">گریه های هر شبش را تا سحر؟</font><br><br><font color="#009900">از پس پرده نمی آید برون</font><br><br><font color="#006600">دوستانش اندک و دشمن فزون</font><br><br><font color="#CC33CC">گر چه از یُمن وجودش زنده ایم</font><br><br><font color="#663366"><font color="#993399">قلب او را بارها سوزانده ایم</font><br></font><br><font color="#FF6600">دست مهدی بسته از رفتار ماست</font><br><br><font color="#CC6600">قفل زندانش همین کردار ماست</font><br><br><font color="#CC0000">ما عبید و عبد دنیا گشته ایم</font><br><br><font color="#660000">غافل از مهدی زهرا گشته ایم<br><img src="http://gemupload.ir/uploads/up568391442910904_'E'E-2E'F3.jpg" alt="" align="bottom" height="389" hspace="0" border="0" vspace="0" width="501"><br></font></font></div> text/html 2015-09-19T10:02:47+01:00 parsika.mihanblog.com شقایق عکس هایی از شقایق دهقان 10 http://parsika.mihanblog.com/post/692 <div align="center"><img src="http://gemupload.ir/uploads/up226101442656785_GB'F2.jpeg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></div> text/html 2015-09-19T10:01:33+01:00 parsika.mihanblog.com شقایق عکس هایی از شقایق دهقان 9 http://parsika.mihanblog.com/post/691 <div align="center"><img src="http://gemupload.ir/uploads/up383351442656783_GB'F3.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></div> text/html 2015-09-19T09:59:56+01:00 parsika.mihanblog.com شقایق عکس هایی از شقایق دهقان 8 http://parsika.mihanblog.com/post/690 <div align="center"><img src="http://gemupload.ir/uploads/up687371442656776_GB'F.jpg" alt="" align="bottom" height="332" hspace="0" border="0" vspace="0" width="500"></div> text/html 2015-09-19T09:56:43+01:00 parsika.mihanblog.com شقایق عکس هایی از شقایق دهقان 7 http://parsika.mihanblog.com/post/689 <div align="center"><img src="http://gemupload.ir/uploads/up480701442656554_GB'F-9.jpg" alt="" align="bottom" height="332" hspace="0" border="0" vspace="0" width="498"></div> text/html 2015-09-19T09:53:59+01:00 parsika.mihanblog.com شقایق عکس هایی از شقایق دهقان 6 http://parsika.mihanblog.com/post/688 <div align="center"><img src="http://gemupload.ir/uploads/up669211442656429_GB'F-6.jpg" alt="" align="bottom" height="658" hspace="0" border="0" vspace="0" width="453"></div> text/html 2015-09-19T09:52:08+01:00 parsika.mihanblog.com شقایق عکس هایی از شقایق دهقان 5 http://parsika.mihanblog.com/post/687 <div align="center"><img src="http://gemupload.ir/uploads/up708601442656268_GB'F-10.jpg" alt="" align="bottom" height="546" hspace="0" border="0" vspace="0" width="403"></div> text/html 2015-09-19T09:48:20+01:00 parsika.mihanblog.com شقایق عکس هایی از شقایق دهقان 4 http://parsika.mihanblog.com/post/686 <div align="center"><img src="http://gemupload.ir/uploads/up125771442656089_GB'F-14.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></div> text/html 2015-09-19T09:46:25+01:00 parsika.mihanblog.com شقایق عکس هایی از شقایق دهقان 3 http://parsika.mihanblog.com/post/685 <div align="center"><img src="http://gemupload.ir/uploads/up109251442655955_GB'F-16.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></div> text/html 2015-09-19T09:42:56+01:00 parsika.mihanblog.com شقایق عکس هایی از شقایق دهقان 2 http://parsika.mihanblog.com/post/684 <div align="center"><img src="http://gemupload.ir/uploads/144265547491383.jpg" alt="" align="bottom" height="581" hspace="0" border="0" vspace="0" width="429"></div> text/html 2015-09-19T09:40:02+01:00 parsika.mihanblog.com شقایق عکس هایی از شقایق دهقان 1 http://parsika.mihanblog.com/post/683 <div align="center"><img src="http://gemupload.ir/uploads/144265547473912.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></div> text/html 2015-09-09T11:57:58+01:00 parsika.mihanblog.com شقایق تزئینات تولد 27 http://parsika.mihanblog.com/post/682 <img src="http://gemupload.ir/do.php?img=116" alt="" align="bottom" height="293" hspace="0" border="0" vspace="0" width="312"><br><img src="http://gemupload.ir/do.php?img=117" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br> text/html 2015-09-09T10:13:58+01:00 parsika.mihanblog.com شقایق اشک یتیم...! http://parsika.mihanblog.com/post/681 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:center;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font color="#FF0000"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt;" lang="FA"><img src="http://gemupload.ir/do.php?img=99" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></span></font></b></font></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:center;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font color="#FF0000"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt;" lang="FA">روزی گذشت پادشهی از گذرگهی</span></font><span style="font-size: 12pt;"></span></b></font></p><font face="Mihan-IransansBold"><b> </b></font><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:center;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font color="#3333FF"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt;" lang="FA">فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خاست</span></font><span style="font-size: 12pt;"></span></b></font></p><font face="Mihan-IransansBold"><b> </b></font><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:center;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font color="#FF0000"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt;" lang="FA">پرسید زان میانه یکی کودک یتیم</span></font><span style="font-size: 12pt;"></span></b></font></p><font face="Mihan-IransansBold"><b> </b></font><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:center;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font color="#3333FF"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt;" lang="FA">کاین تابناک چیست که بر تاج پادشاست</span></font></b></font></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:center;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="center"><img src="http://gemupload.ir/do.php?img=102" alt="" align="bottom" height="391" hspace="0" border="0" vspace="0" width="359"><br><font face="Mihan-IransansBold"><b><font color="#3333FF"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></font><span style="font-size: 12pt;"></span></b></font></p><font face="Mihan-IransansBold"><b> </b></font><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:center;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font color="#FF6600"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt;" lang="FA">آن یک جواب داد چه دانیم ما که چیست</span></font><span style="font-size: 12pt;"></span></b></font></p><font face="Mihan-IransansBold"><b> </b></font><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:center;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font color="#33CC00"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt;" lang="FA">پیداست آنقدر که متاعی گرانبهاست</span></font><span style="font-size: 12pt;"></span></b></font></p><font face="Mihan-IransansBold"><b> </b></font><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:center;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font color="#FF6600"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt;" lang="FA">نزدیک رفت پیرزنی کوژپشت و گفت</span></font><span style="font-size: 12pt;"></span></b></font></p><font face="Mihan-IransansBold"><b> </b></font><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:center;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font color="#33CC00"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt;" lang="FA">این اشک دیدهٔ من و خون دل شماست</span></font></b></font></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:center;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="center"><img src="http://gemupload.ir/do.php?img=100" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><font face="Mihan-IransansBold"><b><font color="#33CC00"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></font><span style="font-size: 12pt;"></span></b></font></p><font face="Mihan-IransansBold"><b> </b></font><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:center;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font color="#CC33CC"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt;" lang="FA">ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است</span></font><span style="font-size: 12pt;"></span></b></font></p><font face="Mihan-IransansBold"><b> </b></font><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:center;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font color="#6600CC"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt;" lang="FA">این گرگ سالهاست که با گله آشناست</span></font><span style="font-size: 12pt;"></span></b></font></p><font face="Mihan-IransansBold"><b> </b></font><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:center;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font color="#CC33CC"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt;" lang="FA">آن پارسا که ده خرد و ملک، رهزن است</span></font><span style="font-size: 12pt;"></span></b></font></p><font face="Mihan-IransansBold"><b> </b></font><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:center;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font color="#6600CC"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt;" lang="FA">آن پادشا که مال رعیت خورد گداست</span></font></b></font></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:center;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="center"><img src="http://gemupload.ir/do.php?img=103" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><font face="Mihan-IransansBold"><b><font color="#6600CC"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></font><span style="font-size: 12pt;"></span></b></font></p><font face="Mihan-IransansBold"><b> </b></font><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:center;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font color="#993300"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt;" lang="FA">بر قطرهٔ سرشک یتیمان نظاره کن</span></font><span style="font-size: 12pt;"></span></b></font></p><font face="Mihan-IransansBold"><b> </b></font><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:center;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font color="#FFCC33"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt;" lang="FA">تا بنگری که روشنی گوهر از کجاست</span></font><span style="font-size: 12pt;"></span></b></font></p><font face="Mihan-IransansBold"><b> </b></font><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:center;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font color="#993300"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt;" lang="FA">پروین، به کجروان سخن از راستی چه سود</span></font><span style="font-size: 12pt;"></span></b></font></p><font face="Mihan-IransansBold"><b> </b></font><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:center;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FFCC33"><b><span dir="RTL" style="font-size: 12pt;" lang="FA">کو آنچنان کسی که نرنجد ز حرف راست</span></b></font></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:center;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FFCC33"><b><span dir="RTL" style="font-size: 12pt;" lang="FA"><font color="#FF0000">«</font><font color="#6600CC">پروین اعتصامی</font><font color="#FF0000">»</font><br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:center;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="center"><img src="http://gemupload.ir/do.php?img=101" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><font face="Mihan-IransansBold"><b><span dir="RTL" style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></b></font><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><font face="Mihan-IransansBold" size="1"><b><span dir="RTL" style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></b></font><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2015-09-08T09:27:04+01:00 parsika.mihanblog.com شقایق نتایج نظرسنجی شماره ی 4 http://parsika.mihanblog.com/post/678 <img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAkAAAAFQCAIAAADYxlZnAAAgAElEQVR4nOzdd1xT9/4/8P7u97ZXbe227e2495YuJyojm703hL0JkJ0QkrDD3nuFvfcGAVEURVEUce9axVlbq9VOW1tr9fP742CaskQFgvp+Pt4PHz7g5OQkOZ/z4vM5n3Py3HMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACMRCJpampS9FYAAAAAD2lkZAQhhBA6f/784sWLFb05AAAwVyQSyd27dxFCN2/efO211xS9ORPr7e19og/NAwMDs5QuSkpK169fxwJseHhYUZvxUB/Q7G0GAODpp6Sk1NXV9dzfD3/TOQIqBBaxYrH4MddTUlKikJBWVla+c+cO9g63tLTM7Mplf3/IVi6RSH788cfxL3P2NmOKD0gikfz2229OTk5zsBkAgGdCSUkJdvjAjiaPnw2zChsie8xwlR035/5vf9kQ3yzFJ/Zp3r5928nJSf4vkjGvdPY2Y/wHhG3G8PAw9iv5Z5ztdwMA8JSTHUSeiL+Csex5zOCh0+nJycm//fZbU1PTmD7BHMAO6LP0VmMdICw/sDDDjP+7ZJY2Y/wHNDAwgGVqU1PT+M7ZrL4bAICnmfwYznjzszc2MjLymAE2pk+A9VdmcAsVCHtpY/JjjkeDx39AIyMj83NEGgDwZJP/O13evB3VefwAw/oECKH+/v4ZOaM2r4yMjMzIZzfZjvHAfePxPyAAAJgu+VHEOR5OnGyWwRQe//goEolmvE8gf8LpgYkokUj8/f1n8NnljYyMyPqU8j3s8Vs1xWbIMn5C499/+VVN8QFN+Iyz+m4AAJ5y4wcSH6dTIpsLN52VyLLzgXkplUqxg/IDAww7+D7US5Ct/JGN+SNg6pfzsJ2kqTdvzG8HBgawABvThRo/UjrZZkw9sIwmmkQjv6opPqAJn3GmuowAgGcUdtB//E6J/EHzgf2kMQfKqZ9ddsHQ1AEm6zqMWUZZWfn06dMT9hsefx7BhKNtk61Q9qrlI/ZxNm/MpVQDAwM3b968dOnS1Js04WbIXg62wjEf0GQxM2ZVk31Ak73wyTYDAACmRX722mOuZPoB9tzfOy5TTKbADuLYAlP8wT5mA+SPiRKJZGhoaPyzi8ViLH5mZERxTJJNdlAe30d85M2Tf2fkVy6fN7LhzTEpOHVXVRYt2HqUlJTOnz8/WT9JflVTfEATPuMj9JgBAOAv2NHqYQ/iJSUlsoeMOUpO56Z8sqO2LMYeeDAVi8VTHB+xM1uyheVfzvjJeNgGi8XiGQnv8Zs6RSRjy8jHySNv3pgejCzCxyw//hkn+6EM9qHIfjt1gMmvaooP6BE2AwAAHkA2s3z6D1FWVv7+++9lx6nx91l4oJGREdlhq6SkZOrp7LJbPEz2B7v8NbzY/2WHUdmlSPLrl13B/QivfWoPzLAxo4KPuXmyd0bW/xsTBpP1wKYYnMTWOX7IcbKYkV/VFD2qCZ8RLgUDADyWRziIDAwMyB+kHjhlYMJnlH/IA8/kyw+pzbjJEmJgYGD82zJ+42fbFAGmpKQkP3D6sCb80Mefx5rOS8ZW9WgfEAQYAODRYfEwzYXHDyiNP8BNvbbxyz/wEIZt4ZgTXdP03XffTf2oCRNCIpGcPXt2zJm82UjQR9s82Ts5swEm/9eM/A3GJrzcYvyqHu0DggADADy6EydOTH8AcOrrt2QzuadeiSwJpjOLWv4usRNepSQ7xI+fBY51JsYHD3ZGbczDZZSUlL7++usxr+LRjs5Te7TNk9+kx3n28ckx4Vt98+ZNVVXVqTthYwZFH3MzAABgVow/R/LcQ86hf4SnQ3M7V002m1z+h/K9kPlwv4nZeGdkH+7429sDAMATb+qOyMzeXVCWi3McGOPv1vHAYc85no8wS+/MmHmPEwb5mOXn/p7IAADwiKa4WcPjHEzHB4CsxzPHt9x94Nw/LDzG9HumvgH842/P3Lwz2Ic7zWk4E35PCgAAzGszewMqeePPoMz9DeNlna0xL0r+VY85ZMv/apZuvj4374zstU+98qm/JwUAAJ5d4+8oMZemP2t8jEe4PfHDmoN3ZkxSThZO8D0pAAAwH00xlW4+TN+YVY+c3wAAAOaF8Rn27AyUTX1PekgvAAAA89qY6aZP07dXAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4JEsXvT6y4veeHnRG+8v+fT9Nz95f8mny/6DW/5fwor/EnXw3suIXm+tMFiyXG/JMp1XPlB++f1VL7+34l8vv/Wvl99S9IYDAAB4Bry08NXFC1//5L21lJU25BXWthQBzTAm2KEqnz+cx9udz9tTKj5UFnCoRHSwLOBwZdCxmrATdZJT6czNK80CXWrvOFX/YV/5u23Zr9YlP1sW/2xV/KNF4XcW+TfMcr/RiT2kETqw3DbhU/PQt1ebvfLB6pffW6HolwsAAOCJ9fKiN1b8j6SxiuphEJHLGcxm7ygS7CsPPNIUdaYz+cverGtdKV9tK/hxV9mt/bV3jjbfO96KTrShkx3oZMfdkx13T61DAyVf0wwSPtLwprdcTjuJ0k6g1OMo+ShKPYaSj6D4Ayh2P4rei0IHkWgrYnXdpbXc82i641R9y0x6zSDjkkboTjVm/VLrmI/0OG+tMFD0+wEAAGBeenHByy8veoO4zFxjJZVplp7O3JrPG64OOd4YdWZjxtXthT8NV90+0YaOt947041Od6MvOtEXnejzDnS89d7xNnSk6d6RJnS4CR1uQoca0aFG1Jvzjci6DAswYther/qvEw+ixEMo6RBKOoySj6DkIyjlKEo9htJPoLTjKPNzlHUKZZ1C6SdQ7H4UNohCdiC/TYjVhZyqf7cq+sE06ytKyMByu6S3V5u9/P4qRb9hAAAAFOqVF98kLbekmyRlMPoL/PbUh5/qSrm8Ne/7/vwfDtTd/bwDnepEn69DJ9rQ0RZ0uBEdbLi3v+7PvTV/7Kn6fXfFrR0lP+8o/Xmg+Mf+gu+25F3fWvDd1vwbW/JvtMSfDrGvlQuwPeSI/U7lVwK3osCtKKgfBfWj4G0oZDsKHUBhO1DELhS1B0UNoZi9KG4/SjiAEg/dD7ljo1EXNYx4G+56Nd91rfvNXPqNdsQecnD/p+ahS5bpvPzeckW/kQAAAGbfy4veIC239DaKS/XdnM/f0xR9ZmPm1Z0lN4+1oGMtd0+tQyc70NEWdKgRHai7i2XVYNnN7UU/9kmv9+Vd35x7rTf7m/UZl3syvupKvbQu+UJ70rn2pHPNcadb4k43x52uCDkgcWqSDzBS2B5KxH69xBM2+VfoLXfpLXcZrfeY7feYbYjZhjjrEK8L+a1Hwl7kvxEF9KGgLSi4H4VuR2EDKHwnityF4vai+H0o6RBKPYJSj6KoIeS/CfltRF5N92xLfjDKuKgZtvNTs5BXPlBW9LsLAABgRi1e+NoHSz7TXu0Q694u5Q7WR3y+Pu2rvtxv91bfPtpy93grOtyI9tfdGa7+faji18GynweKf+gv+G5z7rXe7Cs9GZc7Uy+0J51tij3VFHuqIfpkTfjRmvCjVWGHK0IOlgXtLwnYWyjcXSQayhcMZnO3Rbm2SpwaQ+xrRNalNIN4WYBpRh/STfjcNPOCXdG39iU37EtuOJTccCj5zrn8B9fKn91rfvGsu0VruO3bfMen6Q6zDbE77mdbDxJtQsFbUXA/kuxAkbtQ9B4UtxfF70fx+1H0HhQ+iLjdyKXqllXhDY2wwaVWUUs+01T0Ww4AAODxqH9maElkZzC3FvgN1Ud83pt1dXfFrWOt6GjzvcONaF/tH0OVt3aW/tRf+F2fdDSuutIutiedbU882xR7qj7qRLXkSEXIwdLAvfn+u/IEO/MFg7m8gWzOtkzW1jT65mTvjYlePUm0ngTP7kRaT6z7uikCTCv2mG7C57qJp3QTT+klfYGVYcqIaeYF8+xLlrlfWeddoRZctSu+7lT2vWPZ9y6VP7lW/exZe8u78Q9G6z12B/JbjwQbkGgTCugb7aWF70TRe1D0EIrbi8IHEavzrnfzXcu8q5phO9d4FS9ZpvPCS28q+kMAAAAwba+8+KbOasd4r65i4b72hHNb8787UP8ndh5rf+2docpbO0t/3lb43ebcaxsyv+pKvdiWONIY83lD1Ina8KOVoQfLg/cXi4cL/HdJ+TuyOP1p9M3J3hsSvNYneK1P8OyerOI9ux8YYDrxJ7EAm6z07sebUepZs6yLZlmXrKRfUwuvOpTccK740b3mF1rD77SG24zWe6wOxO1E/PVIuBEFbUUh/ShiEEXtRjHDKGwHYq1D3s1/Whd8q5d8hiDofh/vqOjPBAAAwOReWvAqbqlxkndPLndHa9zZDRlXdpX/eqQZ7a/7c0/VbztLf95e9EOf9Nv1GZfXJZ9vTTjTFHuqLvJ4Veih0sB9RaIhKX+HlL8jk7U1xbc30Wt94pRxNUsBNlkZpJwxybhgkXPZOv+KffF1h5IbLpU/uVX/4ll3Cxty5HUh4UYk3oyCtqLQARQxiCJ3obAdSLwZeTX+aZV/lRy45VOzELjIDAAA5pdl/8GZ4+kZzP6K4MMbMr7eVfbLwfp7+2r/2F3x647iH7fmX9+YdWV9+pcdyeda4k7XR52olhwuC9pfJBqS8ndmsftT6ZuwYcDHqVkNsL/10pK+MEwZMc/+0iLnMrXgqn3xdeeKHz1qfvVuvM1ovcdZh/jdyP9+mIUNoIhBJNmJ+D3Ioewng+QzRHHvB0RXRX9iAADwbFu88DXyCqsY93Ypb7BWcnyL9Pr+uj/31fwxWHpzW+H3fdJvN2Z9jY0QNkSdqI04VhFysCRgOF+wK4e7PY2xOYm2YepRwYetuQmw8Z0zs6xL1nlX7Iq+dSr/wb3mV8+633ya74xOcexGwl4UuAWFbEMh25DfBuTT/KdN4TVK6M6PTQIWv7tM0Z8hAAA8YxYvep243CKJtqEs8OC6pAtbpNf3Vt/eXf7r9qIftuRd35D1dWfqxdaEM43Rn1eFyTpbOzLZ/Sk+vTOYWA8OMApttgNMdvLMIOWMaeZFK+lXdkXfYmOM7jW/0hpu01vusjsQf/1okoUNoMAtyLv5T2rRdaOU03huy3tqtor+PAEA4BmweNHrGiupyd69JaJ9XamXBktv7ir/ZaD4x6351zflfNOd/mV74tmGqJM1kiPlQfsLhUO5vIEM5pZk740JnjPZ2XqIAAsdooTv04w6qBVzRCfuhG7C57NdeomnTDMumGddtMm7Ylt4zanse/eqm7T63+jNf7LbEb8bCTeiwD4U3I+4ncit+lej1LN4/573VG0U/dkCAMBTavGi18krrOI9u0tE+zpTLg6W3Rwo/nFL3vXebOz81vnWhDN1kccrQg4WCoew6RjJ3htndpDwIQLMpkxRASafZIYpZ8wyLljlfmVbcNWx9Du3yp+96m75Nt1htd3D5n0EbEaCHuRW/atx2jmiaOO7KlaK/pwBAOApsnjR66TlFrHuHRXBh9oTzu0s/Xmg6Ic+6bUNmV+tSz6PXbBVFXa4LGhfgf+ubM62FJ/eh51D+FQGmKwMkk6bZpy3zLlMLbjqWHLDteInz9pffRr/wKYv+vcgUS/idNzzqL1llDqizqx981MNRX/mAADwhFu86HUjNc9ot7aywAOtcSM7Sn7aVvj95txr69MvY9FVE360JGBvkWhPnmAwg7UlkdYzl12uJyXARjtkCZ8bp501z7pkLf3avuhb57If3Ktv0up/p7fc5XQgv/VI1IuYbX+6V/9inHpGnVH7xidkRX/+AADwBHpp4WuEZWYJtPWlQfvXpVzYVvh9f+F3m3K/WZ/xZXvS2aa4UzURR8uC9xcId2Vzt6X49iZ4dSu8Yj3WRbm1SpwbQxxqRNQymuFogJEle+dDgMnGFQ2SRztkdoXXHEtuuFb+5FmLjSsiXhcS9CBm2z374htGaedVfavg0jEAAHgIap8axHi0S/k7O5LPb8m/viX/+sbsK13pl9qSzjbFnqqNPDbfomuyAFuuw51vASafZEapI+ZZl2zyrtgXfetc/oN79S/eDbcZLXc565BfN6I336EWXNNNOPWRgeCFl95Q9E4BAADz2+JFrztqBaQx+2ojjm+WXtuaf6Mn86vO1AutiWcaYk5Whx8pDzkwD6NrygDbTZYMa0Yd0Io5rBN3TDfh5Hwr49QR86wL1tKv7AqvOpV+51b1k1fdLZ/G28y2e9x1iFZ/yyL7EkHQ9R7OXtF7BwAAzEsvLXwVt9Q4xqOjLOhAZ+rFzdJrG7O/7kq72JJwuj7qRJXkcGnQ3kLR7mzuthTfjQrPqocKMEr4vA4w3YSTemNirGw0xnyb/mC1I1bbXfeqnw2TT+J47XDtMwAA/M3H760Oc66T8nfWhB/ry/u2N+ebrrSLbUlnG2JOVoUdKhLvyfMfzOL0J8/X6HrSA+yvGEubIMbozXdYbXdp9bfsi67hBevfxzspen8BAIB5YPHC1+y1REk+G6rCjnSmXuzFLkZOPtcc/0VNxNHSoH35/rvmf3RNEWDk0N0a4cNaUQe0Yw7rxh3TSzg5z0s/4XOTtBGLrIs20q/si645l33nUfWzd/0tRvMdVutd59Ib5ukjeH4XXPgMAHimqXyiG+XWWigcak0Y6cn8qjv9y47kc81xX9RGHqsIOVAoGsrhbU9jbE7wWq/wcHrUAOOQQ3dphO/RitqvHXNIN+6oXsKJJ6L0E0+apJ2xyLpgk3fZoeiqS9kNj+qfvOt/pTfdpjfdpkovGyadXO2S+cJLryt6JwIAgLn10sJXbTX8knx6qsIOb8j6ev396KqLOl4RerA4YFjqtyODtSWB9mRE14MCbPiJCzCsDJNPmaaPWGZfsJF+aV/4jXMpFmO3GM1/uFf+YJp2miDo/vcaM0XvTQAAMFfefu2/wY5VUv6OlvjT2F2gmuNO10Udrww7VBq0t0C4O4vTn+yzQeGB9DgBJn4qAgwr45QvzDLOWeVcss3/2rH4mmv5d57VP3vX/erb+Jtd/tfa0YfeVaMqep8CAIDZp/KJbrhLU2nQvrbEs9g94+ujTlSGHioN2lcg3J3LH0hjbH6yOl4PCrBBjfA9WlH7tGMO6sYd0Us4ppdw/Ikr/cQTJmmnLbLO2Ugv2RdecS791q3ye6/amz4NvzqVXNOLPaTqUwHXigEAnlovLXzVhsxL8d1YEXqwK+1Se9LZxpjPa8KPlgXvLxTtzuZtT2f2JT6Z0TVpgGlzyCGDGpI9WpH7tKMP6sYe0Ys/phd//Akto6RTZmkjVlkXqNLL9gVXXMtueFb9RKu96VbxvVHSSbxf57/XWCh6LwMAgJn27zeUAu3L8wQ7GmNOdiSfa447VRd5rCL0QLF4SOo3kMnekuzTk+DV9URXjEd7lFuLxLkhxKFaTC2lGcYv12Y/TQGmF39cP/64ccoXZukj1jmX7AuuOJdcd6v43qv6Z1rNTcvMc5qSXe/hHBS9rwEAwMxRVtKI9+osEg+1J51tTTjTEH2iSnKoJGBPnmBnNrc/jbEpwatb4fEzSwFGCtlJkQxpRu7Vij6gE3tYN/6obvyxJ730E0+Ypp2xzD5PzbvsWHzVpey6W+X3ntU/2Ugv6kYfUGHUvvAizE4EADzhXlzwsg2Zl+y7oSL0QHvS2YaYk9WSw+XB+4vud7xSfDcqPHggwB6h9OKPGad+YZF5zkb6pX3hFaeSay7lN9wqvrMvvGKYeFyVWffOKkNF730AAPCoXlzwiqNWQAa7rzbiaEv8F/VRx6tG5xnuyuFtS2dtTvRer/DUmfUAC95JCRvSjNirFXVAJ+awbtxR3bhjT00ZJZ0ySx+xyr5IlV62L/zGqfiaS9kNl9JvLTJGNEJ2vL1CX9H7IAAAPLyXFr4aYFeaze2vjzreFPt5TfiRitADxQF78gQ7s7j9qYxehefNnAQYixS8gxK2WzNiWCtqv07MId24I7pxR5+m0k84bpp62jLrnE3uRdu8yw6FV5yKrzqXXLPKOqcRuvO/FE9F74kAAPAw/v36h4H25VK/gbqo4w3RJ6rDD5cF7ysS7X76hg3l69kMMN24o3pxR41TTpmln7HKOm+Te8kufzTGqLkXNcMGV9jGPb/oFUXvkgAAMA0fvbs6zKkuX7izKfZUXdSxyrCDJYHDBcLBHN62NMamp2zYUL5i3J/RAMPKKOlz07TT5hlnrbLPU6VfOhRecSz+hiq9pBu9b7Vr7vOLXlX0jgkAAFNa/ZFWhGuj1G+gMebzmoij5SH7i8VDeYIdWZytKb4bE2hPw2zDyWqCANNhkYIHKGG7NCP2aEXt04k5qBt3WDfuyNNa+gnHjJJOmKWftso6R5ViXbGvqbkX9GL2r/Eqef7F1xS9ewIAwCQoK62j3JsLxbtqo45WSg6VBg0XiAazedvS2ZuTfTfEe3U+3RXt3hbp1hzmXB/sUC2iltAM45Zrs0hBA5TQXZrhe7Qi9+lEH9SNPawbe+QpLr3YI0ZJJ81ST1tmnqXmXrTLu2yf/5Wt9JJB3KG13pWvf0RQ9E4KAADjmBPoMZ5txYF7aiKOVIQeKAoYyvPfmc3rT2dtTvLtUXi6zHGAiW3L7gfYdkrooGb4kFbkXp3oA7qxh3RjDz/1ZZR43DT1lGXmiHX2OVvpRfv8L22lF40SDq/1rnhrmZaid1UAAJBjTmQk+HSVBu2tkhwqC9lXFLBbKtiRxe1PY25K8nkm0iveqzPGo318gBGDtpNDBzXChzQj92pHH9CJPaQTe/hZKIPE4yYpp8wzzlhlnbPJuWArvUSVXjRKPEoQbYLp9QCA+cKCwIqndZYG7cUu8yoU7Zb6DWRxtqYyehNo3fGenc9Ixbi3R7o2hznVB9tXi6llNIO45VpMYtA2cuhOjfDdmpHD2tH7dWIPPjtlkHDUOOWkadopi8wzVtnnbHIv2OScN048Qgzc8tYKPUXvtgCAZ545nhHt1locsKcy9GBp4HCBcFcufyCTvSWV3pvg1aXwUFF8gAVuI4fs1AjbrRkxrB21Xyf6oE7MM1QG8UeNk0+app4yTz+NjShScy4YJRzGC7rfXmWs6J0XAPAMM8X5RLg25osGy0P2FwfsyfffOTplg74hzrMzznPdM1XR7m0Rrk2hTnVB9lUiaqmXQewyLRYxsJ8cskMjbJdmxB7tqH060Qd0Yp6t0o8/Yph4zCTlpFnaKYuM09ZZZ22yz+rF7FvrU7EEzocBABTCWN0zwrUx129bWfC+ooChPP8d2bz+NNbmRJ/1Cs8SCLB5Vfpxhw0TjhonHTdL/dwi47RV5ohV5ohO5B5lj8IXlygpekcGADxjyCutJC712fytpcF7C8W7pYKBLO7WVEZvkk+PwoNkPgUYkxiwlRw8QAndqRk+pB25Vydqv070s1i6MQcN4o8YJx03Szlpkf6FVcYZ68wz2pJda2jlL74FGQYAmCuEZaZhzrVZvK3FgXsKRLty/QYy2H3PeHpBgD2w9GIOGo5m2OcWaV9YZpy2TP9CN3JI2S3vxTf/p+idGgDwDMAtNQpxrMrg9BUFDOULB3P42zI5W1KZz3p6QYA9VIaZppw0Tztlkf6FWcoJzdAdK50ynl8I90sEAMwmpX+vCrQrS2NtLBQN5vnvyOFvy+T0pTI3Jvmuj/PseMYr2r01wrUx1Kk2yL5SRC3xMohZpskkiLeQgraTQ3ZoSHZrRQxrR+7TjnqmSzfmgEHcYePEYybJJ0xTTpqnnjRJOkYJ2rrSJef5hS8regcHADyllrz6vohamuS7Pl84KBXsyOZty2D3pTB6E33Wx3qsi/XoeMYryq013KUxxLE20K5SaFPiqR+zTIsFATZRhh00uD+twzT5hGnycZOko2Tx5mU2MYrexwEAT6NF/1rMt8qNo7Xn+Q9IBQPZvP4M9uZUxsZEn+5Yz45Yj3aoKLeWcJeGEMeaQLsKoU2xp340BNhkpSfLsMRjJknHTZKOGSccIQp73lO3U/SeDgB46pgTGFHuTdn8rZBe0wwwL/2YZZosgqiPFLiNHDygEbZLK3yPdsRe7UiovdqRe/WiD+jHHjKMO2wUf8Q44ahJ4lH96GEcr+PNTymK3tkBAE8RA1XXYMeqdHavVDCQzdsK6fXwAbYDAmx86UTt14s+YBB7yCj+sEniUZPEo5qhO5TdCha9+V9F7/IAgKfCO6/9T0QtTvLtlAq2Z/O2ZLA3pTA2JHh3xnl1xHq0Qckqyq053KU+xLE60K5caFPkpR+zUptDEG0mBfaTgwc0wga1woe0I4a1I6H+Kt2offox+w3iDhrFHzZOOGIcf4gStGWlS84/FyxW9I4PAHjCvfXqB1yL7Fiv1hx+fxZ3SxprU5Lv+gTvrjjPdTHubVDyFenaLHGuD3aoDrAt97cu8tSLWaHNwQs3EwP6SUEDlNBBTcmQVvgw1JjSidynF33AIPagYdwho/jDBrEHSaLeZdQERe/7AIAn2aJ/LXbVlUS6NY5e7MXoTfbtSfTujvOC9Jp+gG0iBmwlB22nhO7UlOzWCt8DNb50o/bpxew3iD1oGHfQIPaAbsRudU7ruyrWim4BAIAnlok6LdSpOoO9OZPTl8bcmELvSfTpivdaF+PeCjW+Il2bwpxqgx2qAmzL/K0LPfWiIcCmWX+NJcYewEozZLsKvfZ1JTVFNwIAwBNo+X/xgXZlKYyeTM7mdFZvCr0nyac7ngbp9VABxsYLNxEDtpCDtlNCd2hKdmmFD01Seyb/1TNROpHDutF79aL36cfsM4jdrx+9VzOkf7lj+qI3PlB0UwAAPFGWvPIe3zI3ntaOpVcqY0OST3cCrTPWs13hOTFva8oA2/agAIP6W4bpx+zTjx4miTYus0tWdGsAADxRrIjscLf6dHZvGqwa4pcAACAASURBVKs3hdGT5Nsd770u1rMt2r0FarKKcG0MdaoJcqgU25b6Wxd46EUt12bj/DcRxFtIgdtGv1RFMgQ1RWlHDutE7tWN2qsbtVcvaq9u5B41Tus7yiaKbhAAgCfEyv+RAuzKkny705h/jRzGerZHu7VATVERLo2hjjVB9pViaqm/FRZgLJx/L0HcRwrsJ4cMaIQNakp2Q01RWuFD2hF7dCL36ETu0Y3aoxu5RyN46xrvikVvwJVhAIAHWfLKezyL7BjPVtl5L2zkUOHxMP8LAmxmKny3dsRojOlGDetGDhEE3Z9ZRSm6ZQAA5j1LAivCrSGd1ZtCHz3vFePRFuPeqvB4mP81NsD0o5drs3D+GwnizaTAreSQ7RphOzUlu6AeWFrhu7UjdutEDulGDulGDWlLdqqxG99ZbaroxgEAmMeUlTQC7csSfbuSGT2JPl3xtHWxnm3RHq1Rbs1QD6xwl4YQx+og+woRtURgle+hH7Vci4UTbCSINpMCtpKDt2uE7tQM2wU1ndKS7NYO360TMaQbMaQTvpss6lV2L1j4OsxIBABM5K1XP+BZ5kR5NKcwehJ9u+K8OmK92mMgvR4rwJg4wQaCaBMpYAs5eJtG6A7NsEGo6ZSWZFA7fJd2+G6diN06Ebt0wgfxgq5PTAMV3UoAAPOSBZ4Z6liVQu9J9OmOp62L8+yI8WiLdmuJcm2Gmk6FOzeEOFQH2VWIbEoElvkeelHLtJjqgg140SZiwBZS8DZK6A6NsEGoaZamZJdW+C7t8N3a4bu0w3dRgvvX+la/vcpI0Q0FADDPLPsvXmhTGE/rSPDujKetG+17ubdEujZBTbMkzrI7+Rb7Wea560Uu02KqC3rwol5iQB8puJ8SOqARthNq+qUpGdQKH9QKH9QOH9SS7CAF9C61jV/42nuKbi4AgHnjzVfeZZqmRbg2JPp0xXuvi/PqiPFsi4b0mpEA8+vBC3uJ4j5SUD8lZEAjdCfU9EszbKeWZFBLMqgl2akl2akRsl2d2/aJCQwkAgDuM1LzCrQvj6N1xHt3xtE6sIkbkW7NCo+EJ6smCbD1eOFGongzKWgrJWS7RugOqIcqzbCdWmE7tcJ2aIXt0AoboAT1raGVvfkJUdGNBgAwDyx55X2ORXaUR1PCaHq1R8PgIQTYfCrNMFkNaIZuw/utW0qN/78XFim66QAAFM0M5xvkUBHn1R5Pa4/1aovxaIlyb450bYR62JI414U4VgXalQltivwspe56kcs0Ger8brz/BqJoEylwCyV4m0bIANTDlmbogGbogGbIds3Q7Vqh2zWCtq6hlS9ZqqnopgMAUKgP31nJs8iJcG28f96rNdKtOcK1KdylEephK8yp7v6dfIv4FlI3XQiwGY2xkAHN0O2aods1gvtx3PbPrGIWvPyWohsQAEBxHLUCgxwqYz3bR9PLtQnSa7YCLKAPAuxxAyxku2bods2QbRpBW1RgSj0Az7IV/yMKrPOj3Fti5GZtQIDNZIBp0NV4XThBD0HYSxRvJgf1U4K3Qz1yaQRv1wjephG8jRy4BcdtX+6QtuCVtxXdjAAAiuBrnBjkUB7j2Rrt0RLl1hTp1hTh2hju0gD1aBXmVBvsUBlgW+pvXci3yHXTCYcAm6UAowRtJQdsVqHXfkB0U3QzAgDMObVPDfys8qLcm6OxWRtuTZGujRGuio+BJ7cgwOYswyhB/eSAPhyvY7ljxoJX31V0YwIAzKEFL7zoa5wU7FAZ5dYyOnLo0hTu0ihxboB65Ap1rMVuRS+wKuRZ5LpiAcbtxPmtJ/hvJIo2kQO3UoK2QT1maQT1UwK3UgL6SMKNKvRaJX2+otsTAGAOqX9mJLAuiHJrinJrinS9P3LoXC+BeowKdawJsq8QU0sEVgU8i1xXHckyDV8IsFkMMNEmgl/XCqesRa/+W9FNCgAwV2iGcUEOFdh5r0jXxgiXhnCXBoUHwJNekwTYOpxfN8F/A1HUSw7cQgnqh5qBCtxCDugjizcRRRtU6bUfatMV3aQAAHNi7cfafEtpuEv9/fNejZBesxVgFF81zjocv5sg2EAU9pIDtlAC+6Eeu7ZSAraQxX1k8SaScCOe37nCMXMBdMIAeBZ46kcF2pdFuDZCej2NAbZ1yl89Zj3yJs3g2vopgf2UgK3kgD6yeDNJ1Ev037CWVvmeuoOiGxYAYJZ9+M4KtnlGmFNNpGtDhGtDuEu9xLkOakYq1LE6yL5cRC0WWOXzLHJcdcKWUXzUOB04fhdB0EMU9pID+mYiRaC2yoYQyaJeon+POrtlhWPGvxa/oejmBQCYTTYknohaInGuD3dukDjXhznVQc1UhTjI7uSbzzXPcdUOW0b2UeV0qPO78IIegrCXFNBHDtwKNTMV0EcSbyaJNxFFGwn+PavcC5cs1VZ08wIAzJr/vrWMYZwS4liNTThU+BH/KavRALMukgswb1VOuzq/Ey9YTxBuJAVsJgdugZqh6iMFbCKJe4mijXhBtwq99iOTYEW3MADArNFb48K3lIY51UJ6zV2AsdvVeZ14v/UE/40k8WZywBaoGao+kngzSbSJJNxI9O/B8TpXuea9+p81im5kAIBZ8MbL//YxjA+0K5M414U51ULNeIU4VAXalQmtC/0s87jm2S5aocvI3qrsNnXeOrxfN8F/A0m8iRzQBzVjJd5MEveSRBuJ/j14v861vjUfarMU3c4AALNA9RM9rnkWpBcE2FNUm0niTSTRRqKwhyDoVmO3rHDKWvDKO4puagCAmeZrlCyyKQ51rIWapQq2rwqwLfO3KuRb5HHMsp21Qj8leaiyW9V5HXi/LoJ/D0ncSw7YDDWThfXAhD0EQTeO17GGVvquGlXRTQ0AMKP+9/YKpklaiENVqGMN1CxVsH1lgG2pv1UB30LKMcty1gr5hOShwmpV43bg+F14QQ9R1EsSb4aaudokm4WIF3TjeOtUmY3L7FNfeOl1RTc4AMDM0V/rxreUhjhUK/wo/xTXJAHWosZtx/E78YL1RNFG7JgLNXPVSxRtJAh7CIJuvF+nOrdtpVveqx+sVHSDAwDMHJpBrMimWOGH+Ke7IMAUU/eHEPF+neq89jXeFR8aCBTd4AAAM+TDt1ewTNOD7SsVfoh/umtMgDlpBn9CcldhNatx23D8dXhBN1G0gSTeSBL3Qs1kYQHm343368TxO1RZjZ/ZxP7rJbgrBwBPBQsCk2OWFexQGeJYFeJYDTVLFWRfIbYtEVjl8yxy2WaZjppBnxDd1zKbVTlt6rx1OL9ugnADUbSRKOqFmsEiCO+fA/PrVOd1qLKbV7jkvv4RTtHNDgAwE9z1Iv2t8yHA5ibA/K0L/h5gTaqcVnVeB86viyDsIYqwDIOawdpA8F8/GmD8DlVO62pa+X80fRTd7AAAj035IwrDOCXQvhwCTDEBxmiEAJv1Em7AAgzH71Dntq2l135qFfXCi68puvE9DZSUlLq6uh5/GYXo7u5+7TXYDZ5k1iQez1IaZF8BAaaYAKM3qLJb1LntOH4nQbCeKOwhCjdAzXgRBN14/jocr0Od26bKalrhkvPah6qKbnzzy8vvr3z5veXja+pHKSsrDw4OPv4yM6WkpOTmzZvTjKUTJ044OTk9/jMihG7fvv34qwIP5/XF73joRQms8gPtyrEMC3aogpqlCrQb/S4VrnkOyzTDQSMQAmyuqofgvx7v1zkaYOzmVe5F/6F4Kbr9zSOLXn+fEjJgXfi9Rd5189xvZKXiU/WP/3t+igcqKyufPn168eLFj7nMYxoYGDh//vz58+eHh4en/6iSkhKxWPyYTz0yMvJQTwpmjLIShWGcKqIWjwaYPQTY3AWYPUUMATZ35d+DF3Th+OvUuW1qnJa19NrPrKJeWPSqopvgfLHo9fdXe1e6lp4J34kkO1DsMIodRuYp+z+ziv7H//1TfkklJaXr16/LjvtKSkrnz5+fuscznWUUQiKR+Pv7y/4/NDSk2O0BD8eKwOGYZ4mppRBgCgmwjwlua3zrVVjNaqMTETsJ/usJ/j1Qs1Dr8X5dOP46NU6rKrtFhdW0zCH9lfeWKboJzhcLX3tvlXuhul+3T+2FzKMo8yhyKjimwmz8xCxsTIDJKCsr19fXPzfRQJySktK+ffsWL14s+8+MDNbJ1jb+JwMDA9jI4fhlxpNIJHfv3j1//nxycrIswAYGBhBCE/al5Nc5MDAw4TJzOUwKRrnpRvCt8sS2pQF2ZYH25YH2FUEOlVCzVAF2ZUJqkZ9VHsc8m2mabkcRQYDNaYAJunH8dercdlV2iwqzcZV74X80YC7iqIWvvbvCOXstqxkn3ORafM4m84gar1OZVv6RceBkASaRSM6ePTtZOI2MjGC9NOy3DxtgIyMjCKHxZ7PGr2dkZKSmpqa+vl42Hjj1c8nSiE6nywIMC2Ms2FpaWibcHrFYLJFIenp6ZBNShEKhnZ3dc889l5KSoqqq+sDgBDPpP28t9TKIE9oUQYBBgD0TJViPXQqmxmlVYTWt9qn62Cz0+YVwxHnuueeeW/jqv5fbp61lNKjzu0l+64j8dlV2q7JXmZK+QBZgSkpKWVlZ8o/q7e1dvHhxX1/f+MCQjc5JpVInJ6cJl5mMkpKStbX1c/fnR8gnCra28U+E9Z+wJccvI7/l8r+VdZuw6Lp9+3ZYWNiEo53Ys/T29m7btk32cNmoI/ZbmNM4p9Z8pEU3ThFSi2UBFuQAATbnAeZTp8JsUmO3qnM7cPxOgqAbavYKz+/EcTvUOK2qrKa1vnVLbZMWvfq2ohvivLDw1XeW2iat9q4kcRu1+PVa/HoCu26lW/6HBv6yABsfDFiAFRQUjO95YF0o2fS8CZeRDUJi/79z5w56kPGT/WRPNMUy8luORZ0s7WQPHx4exrbh/PnzU7ycKUx/9iOYARZ4JtssU0gtDrArC7ArhwCDAHvKy68bm4ioxmlVZTWvpdetcM59a7meohvivLDglbc/tYpV9cgheGTg3VKJXtkEz8w1Tqn/1Wb9v/sBNqaHMcXZpjETPSYjW+Ejz/KY5hNhQSv/E4lE0tTU9FDPIhuonHCMEcw1V50wvmWu2LY4wK400B7rgWEZBjUrFWBXKqQW+llJOeZZTNM0O4rwY4IrBNhcFo7fieN1qI8GWP0q96L/aPgquiHOCwteeftTA94yA/ZSPcZSfcZSfcZSXZ+luj5Kmt7/7x+jATYwMCA/+fD69evyh3JZGmH9GGymw9RXZclyRdb9mrD3I4Otra+vb/wTTU3+rBj2qAf2lsa/HFnKHjp0CHpaCvbBks+8DOIE1oUiagk2hBhgVx5oXwE1eyW2LfW3KeRbStnmWQyTNFuy8GOCyxqfWhVmo9roTPp1BEEX1CyWX5c6t12d06rKalJh1K/2KvvYJPj5BS8qujkq3vOLXp2sZMuMGeUbkxzyv5WNzk2dLiMjI2N6M6WlpVMsjK1t/BM9EHaKS7bl03nUhM8im74IkzUUTO1TQ4ZJmr9cgAVCgM19gOFd1njXqDAa1Vgt6px2HG8dwa8LalYLx+tQY7WoMptU6A1rfWqW2iS8tOR/im6OzyisGyd/GunxLysGzwQzHINtnuVvXfRXgNlDgCkkwKpVGA1qrGZ1ThuO10Hw64Sa1cJjQ4jMRhVG/Rqf6uUO6W9+qqHo5ggAeBgu2qFci2yhTZGIWiy2LZGdBoOavRLblvjbFPAtc9lmmQyTVDuK6GO8y2rv6rWMBlVWsxqnDcfrwPt1Qs1qYTfjwCZxrPapWeGa9x8tpqKbIwBg2j5Y8pmnfjTfSioXYJBeCgkw59XeVWsZ9aqsJjVOK47XjvdbBzWrheOvU+e2qrKbsB6YsmfJR6bB/3xhoaIbJQBgepSVNH2MkvwsC/yti4Q2xSJqaYBtWYBdOdSslohaIrAu4FnkMk0z6MaptmTRx3jn1bSqtfR6VWaTGrsVx23H89dBzWph9/NVYzWrMBrW+tYqe5V/ah0HN0UE4IlhjmPQjZP9rPL9bQqFNkXYEGKAXRnUrJaIWiywzudZ5DBN0+nGKbZk4cd459W0yrX0OlVmoxq7Bcdtw/M7oGaz2vG8djy3VY3drMqsX+tbs5pW8Zlt0ktLPlR0owQATI+TVjDLNF1gXeBvUzg6hGgLAQYB9vRVO4HXRuC1EXitBF4rkddC5LUQec1EbhOe06TKbFhLr11Nq1zukPnWCgNFN0oAwDQseOFFVx0J1zxbYF0glAUY9MAUFmAVa+m1qswGNXYzjtuK57dDPVK14fmjQUXgtRCwoOI1EXlNRG4jidtI4jaQuA0kbj2JW0fm1pG5tUR2rTqjerV3xQqX3PcJzopulwCAaXj/zU889KJ4FlKBdYH8LESFH9+f+po4wLwq1vrWqjIa1FjNOE4rntcONY1qI3DbCNxWAreFwG0hcJuJ3GYit4nIbSJyGkmcRhKngcSpJ3HqSZw6MqeOzKkls2vJ7BoKu5rCrqawqyjsKg12pQa7EkevXOVWoKTvP9k91wEA88in76vSDOL8LKX+1vlCm0IRVXYODGp2S0QtEljn8SyymaZpdONkW7L/x3in1V7la31rVBn1aqwmHKcFz2uD+nu14nl/BRVBFlTcRiK3gSgXVCQsqDi1ZE4NmV1Nvh9UFHYlhV2pwa7QYJVrsMo0mKUarDIKo4hMLyR55+Jck/Vsw0yN2IS331F00wQAPIjKx3rehok8C6nAKt/fulBog13LXCK2LYWa1RLaFPlZ5XHNs5kmab5GyVSS/0c4J2Wv8jW+NSqMelVWkzqnBcdre7arFcdtxXNb8NwWPLcZz20mcJsI3EYCt5HAaSByGoiceiKnnsipI3LqSJxaEqeGxK4hsavJ7Goyu4rMriKzKiisCgqrnMIqpzDLyMxSCrOUwiwl+ebjPTPVXRL1qMGexl7BBvaZupbr9E2/MzO8YWpwi2qZp7xS0U0TAPAgJuo+Pn8LsGIxFdJLgQFWtsa3WoVRp8pqVOc043itz1LJgqoJz23CY0HFbSBwGwh/BVUtEQsqTg2JU01iV5OwoGJXkNkVZHY5BSsWllUlFEYRhVFM8s7Fuafo24Xq2QR4GboJdKm1ukb7jYx+sjD+0dz4dztrRHNDbDoS8VFYEEqI3muoI/lESdFNEwDwIHYUId04hW+ZJ7Aq8LcencSh8IP7s1ATBJi6k7JX+RqfahV6nSqzUZ3djOO2PqXVguO24DnNeE4zntOE5zQROI0ETiOB00DgNBDY9UR2HZFdR2TXEtm1JPZov4rEqiKzKsmsSjKr4n6VU1jlFFYZmVGqwSwh+xaQfQuItBx1lyQ92xBLU5ZYzy5Yj9qqb3LFSO+Kkd4PFiZ/ONggH0/EY6IAfxQlQclxKDv9r8pIvuzt3o9TyVr+6fP/+IeiWycAYEoOGgFMkzS+pVRgle9vUyCkFoltsQyDmt0S2hT6WUm55llMk1RfoyQqSfCRuqOyV9kanyoVeq0qs0Gd3YQd6J/8asbdDyo8pxE/GlT1BE49gfNXUBHZNcT7QUViVZImCioKq4zCKKEwiu93raR4j3R153g9myBrE3qgnl2YHrXT0Py6icG3Jga/2JjfdXFADBryY6PQQBQTjtKSUEYyyslA2ekoKxWlJ6GUBJQYi+KjUEwEigz7mcscJuG241Wlyz978Z8wj+OhKSkpdXV1Pf4y0zSD33oMX6D85Hn3DSUXrRCOWZYswLBJHFBzGWAs0zRfoyTbpyfAZP2qRjynEY91qrC4Yv8trkjsKhK7isTC/q0ksSpJY+OqlIzFFb2QQi8k0XJwbslqjrG6lv4ehm5iXWqGvuUGI4vLpgbfmBj8SrVEnq6I5YPEAhQejBJiUGYqykxFWWkoOx1lpqC0JJQcjxJjUFwUig5HEaFIEoRCAlCgEIn9kD8P8dnHdDWHSbgBvGrpymULn39e0Q30yaOsrDw4OPj4y4wx2ReJyX+z12OakVWVlJRM+B3QYFa8/+YnbtrhbNMsnoXUz1I2iaNYRC2Bmu3yty7kW0o5ZllMkzQfwyQqSfDBWktlz9I13pUqvjWqjHp1ViOO0zy/qwnHbsKzG/HsRjy7Ac9uILDrCex6AruOwK4jsGqJrFoiq5rIqiKyqkijVUliVZKZFWRmBZlZTmaWU5hllNG5FSVkRrEGo0iDUUz2ySN6Zak7J+haB+hY+Pnr2Qbp2zXpmx4yMfnG3OiGhcnv9jbIxwNxmShYhKIkKCUBpSWhrDSUl4VyMlBmKkpLQinxKDF2NK4iQ5EkGIUEoCAhEguwuEJcBmL5IjrtrrfHbS+3s8b6BzVIw2T8IFG9fs2qj156pr8YTO+tJUZvv2X09ltGby/Re+uvmvpRysrKp0+fnvr7saazjLwpvkispKRksq9cwb7Ba/pfyDLFqqbvgd95BmbSiv8SPHSjOGZZPItcP8s8/9FrmbEMg5rd8rcu4FvmcswymSapPoaJWICt8ixd7V251rdGhVGvxmpU5zTPp2pSZzfh2I04diOO3YBjN+DZ9Xh2HZ5dh2fXElg1BFa1XFURWFVErF/FrCAxy0nMchKzjMwsIzNLycxSMqOYwigm0wvJ9EIiLRfnlqLqEK1tKbQ0pgcbOIYa2LUbmp4x1LlkpPejtfkdJ1tEpyEhD4UGoPhoFBeF0pNRdvroYGBGCkpLRMnxKCEGxUaiaAmKCEVhQShEjAKFSOSHBFzEZyEOAzF9kK/Xn97utz1db7k53XSx/9HR9js7629tLM4b6x/TphzUJO2lEHYS1VtUlFVee0XRDVRh3l+0sJ+E/9XO+rab020nO1kVrV455tQg9iVe8l/NjH1P8RQrn84y0ySRSPz9/R9/PWNWJZFIhoaGZmS1YBYpf6jhpRfDMcvm/xVgkF4QYKNxJZ9VOHY9nl2PZ9XiWbV4Vg3hr6q+38eqJI5m1Whckf8eV2R60egkC69sNed4FbtILQt/azNWqIF9lp7lekOzi8b6X5kY3LS1RJ6uiMNAYj8kCUaRYSg5HmWmImkmyslAWWkoIxmlJqCkOBQfjWIjUJQEhYegsEAULEIB/kjIRwIO4rEQm44Y3vd8Pe/Q3H/3cPnVzfFnZ/sfHKg3bK2u2Zh/ZWFyydTwvKHuiL72iL72GT2tU7qax7UphzRJeymEXUT15rXK+g/qbTzF3l+0sGLNqp3aGignE2Wlo4xUlJM5aKgfs/STf04yt0VZWbm+vv65icbilJSU9u3bt3jxYtl/Hna8TvbAMT9JTk6Wpc5ky0zd1ZN9q7L8qgYGBsZ/x/T4dQ4MDEy4zCOMkYJHQVxm4aUfyzHL4lvk+llBgCk6wNZYrPIoWU2rWOtTrUKvU2M2qLOb5qQa1VmNOFYDjtWAY9XjWLKgqsUza/CsGjyzBs+sJjCrCMwqIrOSyKwkMiuIWFAxykmMMhKjjMwoJTNKyYwSMr2YTC+i0Asp9CKStxTvnqbqEKNpJdYy4/kaeQTo2kn1LVoNTK+YGV01M7plb41o7ojPQoFCFCVB0eEoJQHlZSFpFsrJmHCeBZIEo9AAFCRCYgES8pAfB3GZiOWLGLS7Pp5/eLn95u78i6vjT05239vbXKNaXLE0vWxmdMFY/4Kx/lkDHSyuxtcXuprHtSmHNUn7KIRdRPV2ldWu77+n6AaqMO8tXFiwakWX2to9etq/RYXfipTsNTdpUlkd9slHkwWYRCI5e/bsZOE0MjKC9dKw3z7CCafxDxkZGenv75fvgU24zBQDg7I0otPpsgDDkhgLtpaWlvGPwtYpkUh6enpks1GEQqGdnd1zzz2XkpKiqqr6wOAEM8BAxQ0LMB4E2PwMMNZsx1UdjlX3V1yxavDMGgKzmsCsJjCriHJxRfpbXN3PKkYJmV5EwbpW9AKiV466c4KKfZSGpb+lKTNQ3z5Yj9puYHpKX/uqufHPVma3HaiI6Y0EXBQagELEKDYS5aSjnAwkzUK5GdOcZ4E4DMTyQXTan94etz1db7k73XRx+N6Bet3W6qq1+VVr868tTC6ZGpwz1D2jp3VGf4KsmrBO62md0NE4pEHcRyEMkXDr1dZGPsOXgr27cGH2imWtqms249UGdbX2mBh2qatUrF4p/uhDWYApKSllZWXJP6q3t3fx4sV9fX3jw0k2QCeVSp2cnCZcZmrYA8ess7KyUr6vM+EyY8YY5TdbfnlZtwmLrtu3b4eFhU041Imts7e3d9u2bbKHy0Ydsd/CnMa5YKji4aUfyzbL5Fnk8K2kAut8oU2hkAo1FyWwzudZ5rDNMhgmKd6GCTYkv9kJsEasU4Vj1WNxhWPV4WQjgRPE1eRdK0YJmV5EpheRffLJvvkEj3Q1p7i11HBd6wArE2awvm2ELrXLyOy8kd6Xxno/21j86eGM2L5I7IdEfBQRihJjUW4mys1EORkoOw1lpKDURJQcN3riKkqCIkJQWBAKFqNAfyTiIwEX8ViIQ0dMn3u+Xndo7rc8nG+6Ov7oZPedvfX39jbfUi2/sTK7bG50wVh/sn7V9AsLsCNa5H0UwhAJv0ldJXfFUkU3UIX598IFGcs+a1ij3Kmu0qpJbqUQW1TXlK1aESAXYOPTAguwgoKC8Z2PkZERhJBsht6Ey8gGIZ+7PwUDyRk/tQ+LCtmap1hG/ifym40NFSKEsJ6WbFXDw8PYBpw/f36K1zKFCedMghlGJfnR9OM4Zlk88xw/S6nAKl9oUwg1NyWwyudZ5LBNMxjGKd4GCTZEvw/WWKz0KFGmVazxqV5Lr1NlNqiymtTY0y5WoxqrQZ3VoM6qv1+jcYW737vCM6vxzCoCs4rArCQwKwnMCiKzgsgsJzLKiYwyrHdFYpSSGCVkejGJXkSmF5LpRXivbJxbqop9tIpDjI6liGboFqJnK9W3bNY3+dLE4Kqp4a8O1NE5gTwmChSiqDCUnoykWX+duErHTlzFovhoFBOBosJQeAgKDURBIhQgQEI+8uMgHhM7Gh+30wAAIABJREFUcYV1rX51c/rZ2f6mi/0PjrY37KyvWpt/bWlyydTwvJGe7MTVDNZpPa2TOhpHtMj7NYh7yPh+vGrMZx//8x//T9FtVDHeWbAg8bOPy1VWV2iSSzVIJRqkSg1SrvIKwYf/lb0nYzoZU5xwGjPRYzKyFU5zJsgD1znhMljKyv9EIpE0NTVNvW1j1llTU1NfX19SUjLhGCOYI1SSn7d+PMc0i2eew7eAAJsHAeZerOxVvsa7aq1vrSqjXo3VOK4a1JjyVa/GrFdn1qkz63DMWhyzBseswTGr8cxqPKMKz6jCMyoJjEoCo4LAqCAwRoOKyCgj0ktJ9FISvYRELyHRi0m+hWTfQpJPPtFbivfIUHWMU3OK17EJ0DH3p+m7BOjatBqYDOgbXDEz+t7C5HcnO0SnIQEX+XFQkAglxqDMVJSX9dcU9nS5Kewx4aMnruSnsPuxEZd5b7Rr5TY6z+L+iavrVMur1mZfW5hcMjE4JzfPYrYLC7ADGsQhEm4rTjVl2aeTne956r2zYEHYpx+zly/jr1zOXr4MK97ypd4fffjP/zcaYAMDA/KTD69fvy5/NJelEdaVwSY7THY5F0YWLbLu15gO0ITrlMFW3tfXN8Uyz/39PBm2zAN7S+OfVxaxhw4dgp6WYix4YZEtyd/HIBELMD/LPIFVgcIP689OTRJgJfIBpspsVGM13A+tevX7WaXOrP1bXDEmi6vRrCLKZxW9mORbSPItJNJyCV45OPc0dddkVfsYbSuxlYlvgB41SNemWsfotIHOJSO9X2wt/3B1QGxfxPJB/jwUE46S4lBOOsrNQDkZKCfjb1PY4yJHT1zJT2Ef7Vr5IjpNNs/ilpvTTReH0SnsVItvrMy+Mje+aKw/euJKQSULMKwHlrti6YL/+z9FN1PFeOmf/1R//TWsVF57VVbLX/4rTsaM8o2JCvnfygbopr5GamRkZEyHprS0dOp1yj8WW/kUy2CwU1yyzZ5OF2rCdcqmL8JkDcVY8MKLtmShj2EiyzSTa57Nt5T6WeX72xRAzU35WeVxLbJZpul042SaQbwNkX+/B1a2xrtyrW+1GqNWnVmrLhdUOGY1njkaVPjRoConMMoJWFAxSomMUqJ8UNGLyL6FJN8Ckk8eyVuK3X9dzSlexT6KbOFvY+QTqEuN0qPW6BqfNza4ZmF6056KaO7I2310FntsJEpPQtL7J65Gp7AnoqQ4lDBmCrv4/tXBLMRhYPMs7tJpf9Dcf/Nw+cXN6Sdn++8dqNftrK7aWHxtafqlmdF5Y/0z+tqn9bTmT524P4Q4RMZvxavmrVi2EO4mNYewbpz8maTHv7IYPLVefWmJPUXsa5TMMs3kmGfzLXP9rCHAFBpgqy1WuhUre5atoVWq+FTjsE4VvRJPr8TTKwj0CgK9nEAvJ9DLiPTRfhWRXkLyLSH5FpN8i0m+RSSfQrJPAZEmJXrl4t3ScK4pqo5xa2xCtUx5nrrOATo2KdrmbQbml82Nv7Myu+Voh+jeiO6N+GwUFowSYlBGKpJmI2k2yslEWWkoPQWlJKKkOBQfg2IiUaQEhYegkEAUKERCPyTgIgEP8diITUcMnz99vG57ud/ycL3p6vSjk/13DtRvba2/sbb4ysL0oqnROSP9M/o6Z/R1Tutpz9s6oaN5RIuyj0IcIhO24tXyVy5f8M9ntAcGwHz379eVHCiBdMMUlkkGxyybZ5ErsMr3ty6Ampvys8zjmmezTNLpRsk0/XgqUfDBavOVbkXKnqUq3qNBRaCXEe4HFZFeQpQFlW8RybeQ5FNA8skj0nIInpkEz0x1l0QV2wgtc4G2KdtLzylY16Zcx3CnvuFP1hY3qVa/uzre9XC9x/BBAUIUHooS41B2BsrLQdJslJuJMtNQWjJKTkCJsSguGkVHoIhQFBqEgsQoSIwC/JHQD/GxK67o9+jed7w9f/dy/9Xd5WcXxx+c7G7YU69Rra5YmV+2ML1gYnjWUO+0vvY8j6sx9YWe9kkdzSNalP0apN1kQj9erXDV8kXQAwNgfnr3DSVHjSBfoxSmSTrbLItrkcO3zBNY50PNQflZ5fEtpRzzLKZJmq9Rkpd+nA3R7/3V5ivcipQ9Swj0EgK9mOhbTPQtIvoWEX0LST4FRJ98oreUQMsheOXg3FJVHGPXUCWa5nwrI5pA2zpQy7JW13jE2OCquclNe+rvDtQ/vdzvcZkoSIxiIlByAsrBRgIzUXYGykhFqUkoOf6vrpUkBElCUEggChIhkQAJsCuumIjpe8+Xdsfb83dPt1/dnH92cfjB0e6Gnc01G8srVuaXzU0uGBucNdRVePzMVIAd/ivA1AtXLf8nBBgA89N7b3zsqBHka5T8twCzUvzB/SkuP+s8Pysp3yqXZ5XDs8rmWGaOC7BCnHch0Sef5JNH9M4lYl8X4pqkYh+52jpEy5Rjru8u1rEO1rHsMDS/bmF63dL0R2uLP12d7vp4In8+Cg1EcdEoIwVJs5E0a/Q+QOkpKCUBJcah2CgUHY6iI1BEGAoLRsFiFHB/MJDHRmwGYvjc9aX9QfP4zcP1Fzenn5wdvnewvW5rfdXG8mtLsy/NjM8bPwEjgY8TYLIe2Da8esHK5f+CAANgfnrvjY8dNAJ9DOUDTKrwQ/xTWWNyi2uVybXM4Fimsy3TWBapDNO/AkzVNV3VMXYtNVzDjE8xYTvpOAboWKXrmK3TN/nOwuQnG8tfbK3vuDsjDhOJBChSMjoSmJU+euIK61olxaP4GJQQg2KjRntXoYEoSIzE/kjIR35cxGUhFh0xvO+fuHIZPXFlL3/iyvCJOHE1kwGmq3lEi7JPg7SbTNiKVytcuXwRfKMKAPPTe2985EAJuB9gmRBgM5pY43Mri2uZybmfW2zLVJZFCtMimWmRSDePpxnF2BD91Jeq8jTN6vRMzhnpXzE3+cnS7LaDLfKlIR4bBQpRdARKSUA594cBszNQevJf8yxGT1xhV1wFokAREguQPx/xOYjDRCzf+yeu3EZPXDnKn7gyGT1xpad9+tmIqwkDbHQShwZpN5mwBadWvGrF4hdeUHQzBQBM5N03PrKniH0Mk5gmaWyzDK55Nt8yV2CdB/XI5Wctxf71s8rlW+XwrLJ59ztbHMs0tmUq2zKFZZHMtEhiWMTTzePoFnEehqF2WnwzAk1PxSlw5VrE8EECLgoOQLGRKC35/vz1dJSTcX+eRTxKiEWxUSgKu+IqGAUHoEDh6IkrHhtxGIjpe9eX9oe3x2+ebr+4Of/k7PC9o931/9/eWYdHda19m++ckgrQIm3RBIjb6PZxz2jcSJAQVyBICAkhQtzd3QnB3YO7W2laaCkUKtSP9O05Z74/9mQ6BYoUmUDWff0urpQOe/ams+fus9az9vJ0u+vmfNtFdVOtuC6X9ktfh4mr5yuwyyL+fQJ7CwgMABicTBpn6cleGCTNCpXnhSsL9I/0BflriXEui3YujXYuiXLWFVsRmvwITV64RldshaqzQtTpwaqVwaqVM6XxHrxoOTKLT3OXcpyFKG8VW3LXzfk/GWna0kJtccFAaTXQZ5GcqF2+TLss7veJq3mGE1cBuokrf8OJK81tZ9VnSqfrQ2kk8BkFdnZAYHtwpJHqOO6tt4x9mwIAgIcxaZyFJzs2UJoZKs8NV+ZHKAuiNSXzXMpAnioxzqXRziXRzsVRzgMzW5q8CE1uuEZXbIWoM0LU6cGqtGBV2kzpUndepBMyk0d1c5V7xafM8gpEcWjiUS7rjpvzP/x9f57jr01N0k1cxQ9MXC2I0c6LJCeu/hca+FtQgK6F3d/3e1+vb73cv/Jw+dJVQ7aw98vE1yTCaxLhR2IByJPnqlhwScg7w+cc57IOsvA9OFJNcQACAwAGKZPGWXiyFwZKM0PlOeGK/EhVIRDY03urSOctzSO8leonWeLGjXSCZ/Korm4K79L6+VsPxxevVc6ItcPhiUe5rDvuLv+YNeMnP+973h6/RoRo50WRE1f/DQn8v8A5/5oz85dZfj/6+Xzn4/mNl9tdd5cvnFWfqeSfyqWfOEk+loo+eqV1JRG+pDzyva5KhBdF/DMC7jEe+wAb340jZQ52YA4MABik6AUWIs8JU+QBgT2xt4of6q0wTXaoOjNUnRGqTg9WpQapUv3Ei924ETJ4poDu4Sb3Lq6Nvnwn4x/aqj2XIpeUozNi7XB40lEe29Bed91d7rg5/zzL7wc/n3u+nl97ud9xd7nlor6hVnwil/Y7Sa6RugJ53jEU2EE2vhNHKin27wGBAQCDk4ljp3mwFwRK00Pk2eGKvEhVQbSmeJ5LKciDiXEuiXYuih4YJIzU5EVociMGii1SWqHqlcGqlCBVygzxIldOuBTxE9A93JUzSupirtzJ/FFb/pO24tI3y7NX85dUYH6xdjg86QhZe82c8ZOfD2mvW86qG0qnTxWyT+TSa1IR0NXLzEUR/7SAe5TLOsDGt2NwiaP9CLAODAAYnEwcO80Vj5krTg+WZYfJ8yKUukZEEDLRzqXRmuIoTVGUpjBSM9CRoc4NV+eEqXXFVogqPUS1MkiVGqhI9hUtdGGHSaAZAhrprXlX7mT+rK34SVv+rbbok3+ktR/xzF7Nj6vA/BY+yl5AWsbKBQOBbUPhTFubvw/V7VReHK/BVsUv7hIe3JUG8KdMGDvNFY8mBRYKBPa7t0ru95bawFsqA28pUwMVyT7CWDURJGb6COlenkr/srr5H93J+Vlb8aO2/Ftt0R1t7k1t5rb+wMJNouze3+11mMv60t3lF2CvQZOrEuEFEf8Un3OUy9rPxjej0ApryyG7H9iz82dbfxlux2UsHruxy6N5XpdQW1truIs0udEzsNeTMmbkh654dIA4LViWFSrPiVDmR6mLYpxLhmainYujNUVRmsIozcDMljo3XJ0TrtbPbGWEqFYGq1KDVSkBiiQf4QI1HihieAsZXt6qmWV1C77VFv2gLftBW/6NtuhLbe5n2ox+berpfy6p7VMVbBRl9vCXVGB+C+0I9pRDXNZtd5efZ8740c/nW2+PO+4uXzirriudPpKKrkqEIEbJFYnwvIh/ks85wmX1sfA1MDPB2vJv/2+I7sg8bNgwWDgRk04mAwsn6vMkf/YRhqitrf2zTVLIbbcG/xYqj7iEp8Lwb6m2thZsLfZ0jB75vjMaMUeUEizLDJXnhCvzI9WFRhfJIPNWZqg6PUS1MliZGqRMCZAv9xbMV+FzRQxvAd3DVzO7pCbmnrZY763bOm+lXNEmHv9n7MZPZpVul5L2iqvAZsTasTmmwF6DM1ckwrNC3kk+5zCXtY+FrUWY8yymG/seNRofTh5RskWy797cIz+HH/ghWJ8lpdgbbzxTVZqYmLhgwYLndZ5P+I5Hjhy57zcNt5P+CwfUX8JDD/4X6OvrAwJ7Ot4yeUeDhs8WJQfpBJYXqSqM0RhfKkb0Vpg6K2ygk1DvrTnyRC/BPBUWIIP9BHRPX+c5ZbXz72hzf9RWfK8t+1pbaOitc/+NO/nvhVs+n1O51+lBex3hsW+7OwN7DcJclgjPCXkn9AKDGRHTpxn7HjUaH04eEV+NV+9W/Etb/4u29mdt9b+09Q17XAOXU59QYObm5idOnDD8RiZ/Jzs7W//t/2eveS7f4/pD9fX1PbhhtLm5+fXr1/UjnP39/Y/1mX4LZsNLeOjBn+paqFTqwYMHyXN46KAr4E9RIyEzhYlBsowQp6wwRW6EKj9aUxzj/Nom2rkoekBauk5CdU64OjtMnRmmziQ7CUNUacHKlCDlijlOCV6CGCUeIIVm8GluEaEBZbUL/uitnM+0GR9rUy7rvBV75Ofo3XeD28+4/m6v1X+0l5vzL8BegzKXxAJSYIc4xD4WthpiJNtYGfsGNRofTBqxqATO6uE27td8/s/cz/6R03HIO6WVNTvO4e9PXIE9OFfU39+/Z88ewwrsoa95qEvIGaOnKpsuXbqUmZnZ0dFBuue+6SX9SGB/f39ra+u1a9ceIRu9jUJCQvQCo1Kpf3bwB6/F8PxjY2M9PT2HDRuWk5MDQZDec1Qq9bvvvgMOe1KENJ8Z/GVzJSuDnbJCFTnhqvwoTVG0c/Frkyjdr3/sJNTkhqtzQtVZuk5CdXqIemWwKi1ImTJXuWKW0zJ3boQCmy3ReWtuRV3sXW3ez9oqvbduaNP/4K2fovvuhe26G9R71bvukMLQXstq8BkL7djcKYe4rFuump/8fX+Y4f2Nl/uXbs43NcpPFbKrEuEVsQDE6Lkk4p8RcI9yWQfZ+G4c6WTSQqeaGfsGNRrvT3xnXh4zrZ1dsEFQs0fVuN8tq4cbX436zrN7coGVlZXdJ6fExMSmpiay4HjEax46xnjmzBmBQGD4Z5/kBLq7u//73//++uuvCQkJhiWX/o30XnlQpebm5kVFRQ+ep75mItX10IM/eC2G568feCRfYNjWSKVSH61SwO/gtiofblyAZGWwU+brJLAo56JHeCvsod6SLXPjRsjRWRLIVyN1y60Oqaxf9I228Bdt1ffasq+0hbd03kq+rE0495+4E/+MPfxjdN+3Ybu+DNz6+ew1H3m3ntTUHVRU7nEq3aYbOVxWg/vF6uz1havm55nAXoM35CKwY1zWATa+C0da6BT3iROMfYMajXET3onKYqxoIjJX8TI6ZOkdkpQ2TlwF4rvA1lBgZAmi//m3337TGqDvr9NDfl+T7XaPfs2Dp/TQwbpHnwDJsWPHyH9FTjKRxtLz888/CwSC33777cEzMZQW+e76LkH9Jdx38PvO2fBa9Ed4LA+eCeDhYDZKL87iAElakFNmiDw7XJUf+SoLTOctzf3eClNnhz203lIkzZQudeWEO6GzxJCPRuaWWx3avWnJ19rCX7RV32lL7/PW2d+W6Lz1DemtWev7fXsue3Sdd20+rja0V1YPP6EG91tox+ZOOcxjf+Gq+XnmDGCvwZwLIv7pgR767RjcSKPYvDt0/y943Ph3wlKpy6qJFTXS5ZWSxArJilpJbAHqFWVtKDB96XDflNJDIRc5PXoM8NGvqa2tvW+k7qlO4GnZtm3bfU5KTEzs7u5+wj/+4LU8eP6AZ8JyEt2DmB8gTg2SpgfLMsMVuZGqgmhN0auVKE1htKYoSl0YpS6IVOdHqAc6MlRZYarMUFVGqCo9REVObqUGKZLnypfPlCxxZYeq8LlChpdG6pZfHbbndNI32qJftDXf6eqt3BvajGvalEvaxLO/xZ34Z+zhH2L6vgnf+WXQls9mr/vYd9Ul964Lbp3nXdvPuDQf19QdVFbukZdukxVsFGf1CBJqCP9FDmzulMO62gvYa1DnslhwXsg7xecc4bL2s7CdGFLuaDfpnXeMfYMajXHj354d5+gZSvOJoHuF0sh4R9A0c2wMBab/itdXP/cVInrBkC+4r34i14rt3LnzEa+pq6sjf+jr63uwx+HPTuC5rAg2HFQkj//YJosHr/fR5w94JiwmUt3wGFJgZB9HpKogWm18Jz2VtyINvBWmyvozbwUpk/3FS1zYoSo8gEdzdZZ55FeH7zi97Adt+Q/aCtJbX2hzrmvTdd76v7gTv8Qe/j5639dhO28Fbbkxe90139WXvbrOu3WecyXTfsal+Zim7oCycre8dJusYIM4e8BeHO6UQ1zWTVfNTzNnfD/D+2sv99tuzp9rlJ8oZFckwstiAcjgib6D4yCH2MvCtqJwmaP9mDffNPYNajTeHvmGHfQ+GRv6OH2m2402fFl/f/99ktB/X5MYDuvd90r9KqhHvGbYQO/Dnw2sPfYEngVyiks/svckOnzwWh59/oBnYtI4c2cscrYoZaCPIzdCVRClKRr8iVQXRqgLItT54eq8cHVOqCorTJUVqsoMUWWEqMg9t9LIJ2XMVST7ihY6s0MVWACf5u4s88ivjth5OuEnbRXprbu/eyv5kjbx7K9xx3+JPfR99L6vwnbeCtx8fdbaj3xWX/Y09NZ99qr6g71YMxc5CCVmB3X28gX2Gvy5JBacFfKO89gHOcQeAt2IMFOsrYaDx3A8DrLQMZy/ecnLkI1+AgBjMmbUh2o0dKYwKUCSGuSUEarIDlflRWkKB20i1QURavLZTuSaLV2xRT7bidy7JEiZEqhYMVeR5C2Yr2EFK9DZXKqLu8I3ryps14C37mlLDb118b8JZ/695PjPsYfuRe+7G7bj5txNn8xcf82v56Jn11nXzoel/bRL81FN3X5l1S556VZZwXpx9ipBYrXOXge4rM9dNT/M9L3n6/WVl/stN+fPNMp+heyyVHhJLAAZbLkoFpwWcI9wWfvZxC4CXQ0xlliaD+XHcAAArwBvmYxQI6H+gsQASVqQLCNEnhWuzItUFxhdVH+Qls5bBjNbf+qtpLmKJG/BPA0ryAmZyaW6eCh8C2qitp8ivVX5rbb0jrbgpjbnE236VW3yhf8mnP73kmM/LTh4L3rP3bBtn8/d2D9z3bUZ3RfcO866PiJtp12ajmpq9ysrd8lLtsry14uzugUJ1Sz/xTp7feaq/tEf2OuVyQUR/5SAe4TH7mPjO3G0mU6ZaWZq7LsTAAA8krdMRijhYF9efIAkNUiWHiLPClfmDhKBRWoMZrbU2bpOwj/3lpcgRk0EymA/LtXVQ+FbWBN5+nbKT9rKH7QV32pLvtTmf67N+kSbdlW74sJ/lp3+5+JjP84/8G3k7tvBW2/M2fzprLVXfbrPuXWccek4/Zi0nXRuOqKu7VNU7nIq2SLNXyfO6uYnVBP62uszF2CvVyznRfyTAu5hLmsfG9+Owa10qnrCeGPfnQAA4HFgNkpvzuI5opRAaXqIPCvM2AK7z1vhj/CWckWAYrknP9qVEyaFZ3Cprp6KGYU1kWe+TPlJW/WDtvybP3gr6cJv8af+ufjogLd23Jy7+dNZa6/4dJ1ze6y0/sxeBXp7LXYQSsz2c1k3XNTf+/t+6+t118v9CzfnGxrlxwrZJanwolgAMmhzRsg7zucc5LL2sLDNKFxDdbR5911j35oAAOBxoDZO7qx5s0RJc6VpQU4ZIYrscFVepKbgJUe/a8nvxZb6jx0ZqtQgVUqgMnmuMmmOPNFDEO3CCRUzfbhUF1cnr9yqsLNfpv2orfpeW/G1tvi2Nv8zbVa/Nu2yNunc/8Wf/MeiI9/P7/sqYucXQds+n7vhY//ey96dZ93aT7k8VVpPODceVtfsU1TsdCreLM1fK87s4idUE/6LHIQSs/0c4oaz6gc/n299PO96un3hqrmhVnwsl16SCC6K+CCDNhcGNmI+wMZ3E+gGmFHmaP822IsZABj8WEyiumCRs4QrdKOITlnhytwIVX6kuuAlJEKdH6HKC1flhqmyw1TZuk5CZUaIMj1YuTJYmRakTA1SpsxVrJirSJoli3fnRTqzQ0QMb9JbedXht7Q5Bt7Ku6HN/NjAW4e/i+n7Knz3l6FbbwTovHXG9Wm99Ud7Ke+z18zFDlyxaR+HuO6s+s7P5xsfzzuebjddNdfVimty6UWJ4IKIDzKYc17EOyXgHuGy+tj4ThzZiDCzbK1HAYEBAIOfMaPGq+AQP35CgDg1UJoe7JQZpsh9Od4KU+WEqXIe7y3pUndupIYVLGJ4cSkubk4++TWRt7S5P2irvtNW3NUWf6HNu67NvKZNvfS/pLO/xh//edHBezF774TvuhWy5XrA+mv+PRe82k+5tp10+ctpOe7ccEhdvU9ZvsOpaJM0b604o4u/tAL3X+TAFZvu4xDXnVXfA3u9mtE9w5fL2kNg23GkF6InWFmYgB56AGDw87bJCAUU6MONmyNOmStdGSTLCFPkvKAKLEKl81a4KidMlR36CG/Jk2ZKl7pxIzSsYCHpLYVPXnXkLW3uj9qqe7rFW7nXyYdl/C/xzL/jjv0Ue+DbKHKccMv12es/8lt1wZMsntpOOj9LWk9oGg6pavYpynfIijZJ8taKMrr48ZW4/yIHjth0L4f4xFl1z8/nax/PLz3dPnfVfKpWfCSXXpAIzov4IIM/Z4S8Y3zOAQ6xm4VtxeA2BjXRysLY9yUAAHgy+BQvd9Z83SjiwDRYhDr/2RNO/qortrJJaYWoMkNUGcHK9GDlyiBlWpAyNVCZEqhMDpAnBcgT/SRLPAUxKjxAQPfgUl3cFD75NVG3tHn3tOXfasvuaAtvanM+0WZc1aZc+E/i6X/FHf1xwaF78/bdjdh+M2jTJ7PXXp3Rfd6j7aRL20nn1hPPIS3HNfUHVdV7FWXbZUUbJblrRBmdutqLIzbdM2Cvb3y9gL1e0ZwW8o7w2H1sYieBbkSgGqqj8P1xxr4pAQDAk4Hayl3wqJnCpDmS1ECZrhfx2byVZ+CtnMd6a4480U+y2JMfrcDmCOgePKpbYMCMgpqo29q877QVpLc+1y3eSrnwn8RT/1xy5IcFB+/F7LkTtv1zQ289H2k9ib24YtPDXNYn5LyXob0U0gsSodG/lEGeMOcMGuh34OhGFCp2sDMdMcLYNyUAAHgyLCbSNUj4TMHyOaKUQOlKchosXJkfoXq6hKvyIlT54crcMGVOmDInVJkdqswKUWaGKDOCFenBipVBirQgRWqgIiVQkRwgT5otW+YnXuzBi5ajs3XemuNXWBdzS5t3T1v2tbbktrbgM212v3blFe2Kc7/Gn/hl8dEfY/d/E7X7dui2z+Zu7J+15opv11n3lhOaluPPP83H1HUHlFV75KXbpIUbxTm9wvQO3uJSlKy9DnFY/c7Kb/18vvb1uu3p9pmr5hO14qpCel4iPCfig7wqOSviH+dzDnBZu1nYVhzpgehJ1paggwMAeGUYO2qCHAqawU+YJVyheySHIjtcmReueqKEKXPDVXl6aYUos0KUmcHKjGBlepBiZZAiLVCRGqhImatInqtYMUe+fJYs3le80IMf5YTO5NPc1BK31KJZTZvm39bm39OWf60tua3NJ711Wbvi7K/xJ35edPTH2P1f672Di4ffAAAgAElEQVQ1s/eyb+cL89af2qtTZy+u2PQQh/hIJQf2eg1yWsg7yuf0sfFdLGwLBtfTHCOmT/s7eIgUAPCq8LbJSCdGgA83bpZoRYDBKOJjvRWmzA1T5oQ+mbdmyuK9hQvcuJFOyEwu1VUtcUstmtO0af4tbf632vKvtCW3tPnXtVnXtCsv/jfp9L+WnvzHksPfze/7KnLnrdAtN+auvzZz9SWfjjNuzcc0LzpNR9U1fYrK3fKSrdKCDeLs1cKVHbxFpZj/IgfegL3uAXu9Fjkl5B3hsfey8R0EuhGByh3tlZMmGvuOBLwkDLdCNu5BHspz2RRmSCBjzvFgxc4UJpG9iMFOmaHKnEd6K/cJvTXbaZm3cL4rJ0yG+HOprkqRS1phwMbTi29r8+9pK+5qS77QeSvt4n+Wn/s14eTPSw7dm7/vbuTOmyFbPp27/qOZqy/6dJxyaz6qeTlpOqKu2aeo3CUv2SItWC/O7hGubOctLjG0l9ODtdcFqcjo38UgT5uzIv4JAfcQj72HhW3HkbUwo9jRjjL6PWPfjkMXcoewl7ZpluGOX8Y9yLCBjVf0u66Qmz4Dez0RqI2TBo3wEyTMFifPlaYFyjJCFTmGRdjTemuW07IZ4kXO7BAx05dDcVaKXVYWB244veSWNv9bbdkdbdFNbd6n2syr/0s5/1vimX/HH/tp0cF78/beidhxM3jzp3PWfeTfc8G77ZRr01H1y0zjEVV1n7xil1PxFmn+elF2jyCtnbuwGPVfZM8VTznAxq8oZN/M8P7Kx/MLD5cbLup+lfyKXHJeIjwr5IG8cjkj5B3jsw9wiF0EugWDeyF6uo3Vh2+9ZezbcVBgb4Y5TmORsTfD9HkR79XX13f9+vXr16/ft5vli6a2tvbZt195LgcZZrBBGnnM+7YGBTyKsaPGK+GgGfz4WaKkAEnKwChiTrgqN0yVe39HBtlJaNCRQa44niNPnOUU7yteqGEHi5k+bIpGLXXLKA3eeDrujrboW235HW3RTW3uJ//LuPK/lIv/STr9z6XHflx48JuYvV9G7Pg8ePMnc9Ze8Vt13qvtpGvTEfXLT+NhVfU+ecVO8hG9ouweQVobd2Ex6r/Qnieesp+FXVHIvvP3/crH8wt3YK/XIaeFA0+gJ9DNKNRGp843nwa2ARs2bNjYURMWe9TWLTrZlnChKe6MPrPEy//+tzeMfXbPjcTExAULFuj/kfTo02rD8CCJiYlHjhx59hP7a2cydHnLZISMMceTvXimYPlsckWzU2aIIjtEkRWiyApWZAYrMoIU6UGKlYHytEB56lx5ylx5coB8RYA8abZTwkzpUl/RQjURJGJ6sx01SrFrZmnIptNxX2qLvtGW39YWfabN/fh/6Zf+l3zht6RT/1h69PuFB76O2X07fNtnwRs/nrPmsl/3Oa/W4y6Nh9XGSsMhVdVeefkOp+LN0ry1oqxVgtRW7pIyzH+hA1ds2vcn9roA7PUq5/cn0OPIRgSqoTqETDMz9r04KBg7anyAJDXBt/XyWu2F3v+c7/nt8lptypxOZzzyLwvM3Nz8xIkThl/K+t/p6+sjRw4ffM0Lgnyj7OxsQ4E9FeR+zdevXzc8SF9fn1arfWgd+YSXRqVSDx48OGzYsP7+/pc5mvrKA1vJXLBoP37CLFFygCQtUJYRrMgIVqQ/wlv+0qXewgVqIlDI8GI7qlVi1+zy8KN3kr7SlpLeuqHNuaZNv6pNPf9/iad+WXrk+4X7SW/dCNJ566xX63GXpiMaI6qLtFf1PsVD7cUTm+5jYZcVsnv+vnd9PG+6u1x3UX+skl+WS85JhKeFPJBXNKcMHsCxBYN7IUapg53De2ACbNiwYcPGjPrQX5gQpS5Onr1qX923+2q/yQxdFyLPUSLBTyIwcv7mwe/fB6eL+vv7W1tbOzo69ANxfzalRE4RPflg3Z+dg+EL9uzZo3fPY19viN5GISEheoFRqdSOjg5SbA+du+rv79efv+HlxMbGenp6Dhs2LCcnB4IgveeoVOp3330HHPZEWEykaZCIGbxlM4Ur5ohTA+UrgxRpgfLUh3krzlswX0UEihheLEe1SuKeUx5x9Muku9rSL7XFt7SF17U5/drMS/9LOfvvxBM/xx3+bmHfVzG7vgjfej1ow7XZvRf9Os94NR9zaTysaTikNnrqD6qq9irKtjsVbZLmrhFldgtSW7mLS3W1F2mvbx+w13lgr1c8ZP9hH4fYSaCbMXgVRE+1sfrgrTeNfSMOCkaP/MCHFxemyJ/vUpXo35YasCpSXTJHnCplzn6swMzNzV1dXYcNfEcbfpWXlZXdJydy/I0sXMhXPvgakjNnzggEArI6eSyPOAfDt25qaiIP+CSvNzc3LyoqevBC9DUTqa5ff/01ISHh+vXrD4rHcLDR8HL0A4/kCwzbGqlU6rVr18BY4uMZM2q8EzPAi7N4pnD5HElyoDxlrjx5rnxFgDwpQL58ltOyWbJ4T360Eg8QMjxZjiq11D2zLOTY3RV3tSV3tMVfaPM/1WZ9rE2/9J/ks/9KOPHTksPfLui7E7XrZtiWTwPXX521+oJv52mP5qPOjYdUDQcHS+oPKKv3yMu2yYo2SnJ7RZld/NQWzuJSzH+hPVc8Ze+D9lLLL8ulwF6vQU4IuIe4rL1sfDuObEChRppj2PSpb4AJsGHDhg0bNnrkB56chcGyrEh1UYx7YbRrQZgid5YwWcac8/e//Z18DVlw6H/+7bfftI9D32Knh6x7Hv0akoeOzj35OTw4pUTa4sET+LPXG0qLPBm96vQHOXbsGHkaD53BMhSY/gh/4S8N8BDeNhkpY872YMf6CxIDZEkG3lrqzotU4nMEdA+Wo9pZ6pFVFnrsyxV3taW3tUWfa/Ova3M+0q68+J8VZ/6VcPzHJQe/XbD3TtSOm6GbPwlcd3VWzwXfjtMeTUc09YdU9QcHVwaWKssKN0py1ogyuvgpBvbaw8IuKmTf+Pve8fH83N3lUxf1NbX8klx6TiI8JeSBvNI5KeQd5XP2c4hdLGwzhqyGGMUOdpxxY419Fw4W3hvxvhseM1eaGu6SEeq8MtQ5Ldw5008QL6b56wWmLxTMzc0fWnA8FnKd05OPCtbW1t5XG/3lc3jatx42bNi2bdseVGB3d/dffscHLwfwTMBWTho0cgY/nuzLcONGKrA5fJoHy0GtkXhkl4Vd064kvfWZNk/nrd9WnP7HsmM/LDn4zYK9X0bt+Cx0c//cdVdm9Zz37Tjp0XhYU39ANThTt19ZtVteulVWuEGS2yvK6OSnNHMWl2D+sfY88ZQ9BHpRLv3Gz/uOt8dNd5dPnVXXVE6XnMTnxIJTAi7Iq54/tG+gUDeTlmptCRro9bw34n0VGixFZ8jxmTJ0xkD8eTS3vw0ITP+Fri99Ht04R67x2rlzJ6kZ8k89tm++rq6O/EHf6GH4bx99DoaN6cMMbPeEb30fhpNz5BEeO2H24Ds++nIAz8SkcRZKKNidEyVHZ/FpbhyKs4vMK6ss7Jp2JTm5dVOb36/NvKJNO/9r0qlf4o9+v+jA1/P23IrcfiNk08cBay75d5/1aTvh3nBIXbdfOZhT26eo3OVELlXOWS1M7+AnN7EXl6B+sfZcyZTNGHxBLv3az/tLb4/P3V0+cVZ9pHK66CQ5KxacFHBBXoOQ7Rvk8q91CLPS0T4CjB8a8Obwd6ZPcCAzdbydPpPG/b7RTH9//30FhP7b+UH0LjEc6HuS+oOclPqzkbSnOoenfev7IKe49CN7T3KEB9/x0ZcDeCYsbSeIaD4sB6WLzDu7LPxjbfqX2uLb2uLPtHn92swr/0vVeeu7RQe+mrfnVsS2GyEbr5He8m474dZwcLB7y9BexVsk99nLH9hryIRs39iBI5tQuAeilzraccH44VNCjokZztY8l/W8r9w5AAYLo8aYBMfIOk/6ffxL1i1t0Q1t3sfazMv/TT337+Unf4o/fG9R3915u76I2Ppp8IaPAnov+ned8W495lZ/QFXbp3xVUrNPUbHTqWizJH+dOLtHmN7BX9HIXjRQe21C4Qty6dczvG97e3zm7tLvrLqqcrrgJDnzsux14rke6q/lRb+70S/whIB7kMvaw8a3YPB6FOpm0jJtrSe//bax7z8AAPBsuIXaLClDSzY5bbgaeOS7xSd+Wqrz1k3SW3N6L/p3nfZuOeZW90p567H2EmrMNqHwBYXsq4fZ61m+K0EGW44NtG9sQuG1CLOO6hg2zQyMHwIArzz28PuRmfSUFlZOL79su1PnKZ/1V+esuzq75/yMjlOeTUdcSA28iqneKy/fISvcJCaXKq9s5yU1shcVo7OWOAg1ZhsR6IJc+pWv120v98/cnPs1yqtK2QWZ+IyIf4LPAXltcpzPGdi+EtmAMHuYtCJ7W3jMaGPfeQAA4Jl5d8ybEemMhFo8azUvb52gaJO4YpdT/QF1TZ+its/4EnpGexU9YK85Sx2FGrMNCHReLrnj63XLy/2Gm/M1teKKUnZeJj4t4h/nc0BepxzlsfdziN0sbCsGr0OYXQzaCiuLiW+D/kMA4LXALdRmYTGc3sXN6RXkbxAVb5GU75BV7ZVX7VW8qtkjL9suK9okyV0ryuwWpLXxkhrYC4vR2UsdhRqz9Qh0zklyF9hraOQQWX4R6CYU6oXo9VSHsKlm4AG+AMBrwmTzUZGZjJQWVlYPP2+dsGiTuHS7rHL3KyuwR9prHQKddZJ86ev1hZf7dTfnj9SKy0rZOZn4lIh/jM8Bef3SxyF2sbAtGLIOYXYyqHl2NnSwARgA8Nrw7tg3w9IYcRVYehc3W1eESct3OFXullfuUbxi2W34oA1BaisvqYGzuASbHefIU5iuQ6ALCimw19DJYXLvSgLdiEK9MKOFRlliMX3U8OHGvucAAMDzQ+I1PTqbsbKDk7mKl7dWULhRXLpVWrnLqXL3K5VdTqVbpYUbxDm9wowufmoLN6mevbgEnR3nwFearUOgC3IDe2mAvV7zHOWzD3BZuwh0K46sR5irmLQSB9vgqWD/FADg9WLUaJPgZGpCLZ7exc3u5eevFxVtkZTtkFXscqrY/cqkZKu0YIM4e7UwvYuf0sJdXs9eVILNinPkK83WItA5ufS2r9dNL/dP3ZyvahSXlLKzMvFJEf8onwPyWuYwj72PQ2zDkY0o3Asz2unUFGtLs3fA8i8A4LXDLdhmXi6U1sbJXMXPXSMs2CAq2Sqt2OlUsevVCPmYqOweQXonP6WFu7yOvbh4wF4w85yT5LaP501Pt09dNVfV8ksK6Vmp6KSQd5THBnldQ279tRmF1sHMVUxaoZ1NoJmpse8zAADwApg0fWRYGi2xHk/v5JLdHIUbxaXbpOU7ZYM/xZsl+etEWav46R285GZOYh2LXO/FV5qtgZnn5NJbPp6fe7p94qq5qlFcVEjPSEUnhLwjPDbI65rDPPY+Nr4dR9cjzNUQo4NBzba1hsDyLwDgteTdsW+q5lgsKoZTWtmZ3bzcNYKCDaKSrZLyHcb301+xV5wDX2nWCzPJkUNgr6GWA1wWufPyGpjRzaRVU+yjpk19E3TPAwCvK7bMcSHJ1MQ6YiVZhK0VFm6SlG6Tle0YvCnaJMlbK8rs5q9s5yU3cRJqWQsHaq+1KPSAvWTAXkMkfWx8B4FuRKHVEL2NTllpbcl9f5yx7zAAAPDCeHfMm3MTKIvLkdQ2dkY3L6dXWLBBXLxFWrbd+KJ6OnupzNYgzLNy6S1fr8883frdNFc0igsK2Wmp6LiQd5jHBnm9oyu/cGQdwuxi0uqpDksspr//1pvGvsMAAMCLROZjHp5OT25mrezg6ro5NopLtkpLtw+6FG4S564RZnTx0tq4KxrZCTXEwiJk5hIHntJ0DQzsNaSzj41vJ1B982G+vU2A2RRj31sAAOAFM2q0yeylDovLkNRWdnoXL3u1IG+dqGizuHSb8Y31e7bp7JXZzTe0l/8ie77SdDXMPCOXfuHrdcPT7WM3zWWN4pxcekoqOibkHeKxQV777OeydrKwzTiyFmF2QfRGmuNyKwuweQoAMCSQ+pgHJ1OTGllp7Zz0Ll5OryB/vah4i6Rkm3RQZKu0YKM4Z40wo4uf2spNamAvqyZiixD/RfY8nb0kwF5DOXvY+DYCXY9CPTCjlU7Js7OJmgYWLwMAQ4NRo00CE6kLS+EVzayVndzMVbzctcLCjeKSrcZW15PZ66av5w0vt4/dNFc0SmCvoZY+LrGThW3C4DUIs4tJr6LYL7WYbgoWLwMAQwex5/SwNFpiPZHSyknv4mX1CPLWiQo3SYq3So2ZLdL8DeLs3t8ftBFfRSwoRHwX2PGUpj0w87ST5HNfz+tebtfcNJc0yrNy6Ump6KiQd5DHBhkKOcBj72bjm3FkHQp1Q4wmOiXXzsZr8kRj308AAOAlQhZh8/KYSQ1EWhsno5uX0ysoWC8q3iwp3mKkbJbkrxdlrxakd/JSmjnL61nxVfiCQth3vh1PaZoHO56SiT/39rju4XrNVX1ZLT/rJDkpER4VcA9yWSBDJGTvxgaEuRpmdDCo1RT7RebTJoHZLwBgqCHxnh6SSl1Wiyc3s9M6uJk9/Ny1woKN4qItEiNksyRvvShrtWBlJ29FMyexnrVUby+VaS7seEIm/szb41NP149c1RfVijNOkhMS4REB9wCXBTJEouvdwOBemNHFpDdSHbNtrWXjPzT2nQQAAF46o8aYzFnqOL8ATqwjUlo46Z28bN1Aorhos+SlZpMkb50oq0ewsoO3oomTWMdaWokvKAD2AvlD9L0bqyB6G4Na7mgXO33qGBMTY99JAADAGNhB789NcFxcjiQ1slJbORkDXfWFG8UvM7lrhZmr+GntvKRGdkItK64Cn58P+8yz5SlNc2HH4zLxDW+PTzxdr7qqL6gVp50kxyXCwwLufi4LZOhkH4fYwcI2YnAvwuxg0uqoDklW5vwPwKM3AIChyrtjTAKWUWJyGQk1eHIzO61dt7Q5f/3Lc1juWmHmKoGhvRYU6OyVgzgel4mvG9jrjFwK7DUE08cldrHxLbreDXorg1riYBc9fepoE7BxJQAwhLFhjJuz1CGuHE2qJ1JaOOkdvKxVgtw1wsIN4peQ3DWizG5BWhsvqYGdUMOKK8cX5MO+Mbb8++2luQjsNYSzl0NsJ9ANGNwDMzqYtCaaY7K1JRs8+RAAGOK8O+ZNt1DriJX0pZVYUgMrdcBheWtFBevFLzQ5vaKMLkFaK29FAyehmhVXhs/Pg31ibPlK02zE8ZhM3O/p2u/pesVVc16tOC2XHpMIDwm4fVwWyJDKPi5rBwvbhCO9CLMTojfRKHl2NkFTTUcOB+UXADDkoWAfzlnqGFsIJdbiKxpZaW2cjC5ezmpBwXrRi0turzCzi5/Wyl3RwE6oJuLKsPl50IC9HAztdQHYawhnH5e1i41vIdB1KNQF0VsZ1GqKw1KL6RbvjjL2fQMAAAYHLoHWwUmUJSXI8joipYm9so2b1c3P7RXmrxUVrHv+yV0tzOzkp7VwV9SzE6r+YK8sxP6YTPwxsBcIl9XHZe3hENt0g4fMdiatjuqYamM50xQ8txcAAAwwarTJrMUOken0pRXY8jpWSjNnZTsvq1uQt0aUv/Y5J6dHmNHBT23mJtWxl1URS0qx+bmQT7QtX2lagDoclYk/9rjPXgJgr6EZcvBwIwavQaAuiN7MoBY62MaA3g0AAHAfNoxxc5Y6zs+DEmrwFQ2slGZORgcvu0fwHNWVt+YP9oqv/N1eXJVpPuJwWCK45u7ysYfLZRf1eZX8lJPkiIh/kM/ZxyFAhlr2cgj9I+fJzsMaikOSlQUydoyx7xUAADDIeG/smy5B1kHLKUsrsIQaIqmeldbKzejk5/QIc9eI8p45ub2i7FXC9HZ+ShN3eR17aQWxuASblwv5xNjyNKZ5iMNhMbAXyO/Zzca3Djxyvp1Jq6c6pttYzTadYvK3vxn7XgEAAIOPke8Nn7XEISqTvrQcXV5HJDexV7ZxM7v5ub3CvDXPlNxeYfYqQXo7L6WJs7yOtbQCW1yCkvbiqqbkIfbAXiCG2UPuV4nBvQizk0lvplMK7W2ip5mBTb8AAMCfgogmzlpsH1sIL6vCdZNhbdysbn7OamFu719MzmphVrdgZRsvuYmTWMuKK8cWFaPzciDvGFuuakouYn9ILLjq7nLNw+WSi/qcSn7SSXJYxD/A5+zlECBDMHs4xHYWtglH1qBQF8RoYVCrqA4JVhYcsPALAAA8gnfHvukdZRuURF1ShibUEEkNbHJlGFmHvUh7uQJ7gezlEHs4BNk3vxaFVsGMNiatjuaYYWvtN2UyWPgFAAAeg5nVu16R1lGZjLhyNKEGN1jdzM9ZLXiqZPcIdIu9GtkJNcSSMnRhERKTw/SOtjGwlzOwF4g+uqkvDF6NMDsgeiOdUupoFzXNbNKId4x9ZwAAgFcBgauZ/0K72AJ4aSWWWEusaGSntXIzOnnZPc9qr3k5TO8YG76zaQ5if1AsuOLu/JGH60UX9VmV/IST5LBYsJ/P2cMhQIZmdnOIrSxsw4C9mhjUaqpDvKU5DwweAgCAJ+TdMSbuYdYB8Y6xBfDSSjyxlrWikZ3Swknv5Gf3CJ4kWasEGZ381FZuUgN7WTWxpAxbWIREZzO9o21EnlNzELuDIv4VV81H7i4XnVVnlU4nZOLDIv5+HnsPGwcZmtnNwgwaN2gtDGoNxSHF2nKW6eRRYPAQAAA8OSPfG+6/0CEkmbq4BI2vxJfXslY0cMjG+uxVgkcnq1uQ0cFPbeEm1euWKi8s1NlL7DE1G7HbL+JfdtVcdXe54Kw6o3Q6LhMfEvH7eOzdbBxkyGY7uVsKzOiC6C0Mai3VMdPWOnSqKdjxCwAAPDW2zHG+8+3C0+iLSpD4Knx5HSu5iZ3Wxs3o4mWu4mf9STK7+ekdvJQWzvJ6VnwVvqQUjS2Eo7KZPvNsRZ5mucBeIA/LDha2CYPXolA3zGhl0hrolGIHu/nTp5qPHGns+wAAALyaoJJJfrF2MdnMuDJsWRWxvI6V3MRZ2cbN7OJndT8kmV389HZeSjNneR0rvhJfUorGFsDRWUyfGFuxp1kuYr9fxL/i5kza67TS6ZhMfFDE38dj72Lju4zxvbnrafKXj/aXz+pZjv9Ul/a0eY5/+bvZ+C42thlH1qHQKpjRzqQ10ikVFPtlluascWONfQcAAIBXlnfHvukSaD17iUNsARxXhsVX4svr2MlNnLQ2bkYnP7PrD8no5Ovb5eMr8MUl6II8OCqT6RNjK/Iwy0Xs+0T8y27OV9xdzj/MXiBDMzvZ+BYCXY/BPQizHaI3MqjVVMdkG0vNhPHG/vgDAIBXnJGjTZwDLWfHOSwsROLK8IRqIqmendLMWdnGe7S95g/YS+xplovY9Ql5l101V9ycz2uUpxWyY1LRQSFvL5e1i4WBDNnsZKFbcWQ9Cq2GmR1MejOdWkNxyLS1njV50nvgib0AAODZmThtpEe4TWgqfWEhGleOJ1SzlteTdRgvvYOf0clP7+CntfJWNHISalhLK/BFxei8XDgyg+kTY0v2HO4Tci+5ai67OZ/TKE8pZEelogNC3h4OsZOFgQzZ7GBhW3FEv+SrmUGtoTrk29uGmE15/623jP2pBwAArwuwaKJPjG1kBmNRMRJXrp8PY6e1ctM7eGltusVeSyuwRcXIvFwoKoNB1l45iN0+AfeyuzOwF4hhdrCwrQRKLvnqhOgtDGo9jVLqYBdrPg0DU18AAOA58t64N+V+5j7z7KKzmYtK0LhyfFm1rqeDXOyVUE3ElWMLi5CYHCgyg+EdbSvyNMtG7PYKuJfcnC+5OZ/VKE8qZEekov1C3m4OsYOFgQzlbBl43EYnRG+iU+tolHKK/RKL6crxHxr7ww4AAF47Ro0xkfuZz1hgPy8XWlyCLdU5jL2i0cBeuVBkBsM7xlbsaZYFA3uBPCTbWdjvD4ti0loYtHo6pYLiEGcx3XXCeLBmGQAAvBBGjjZxCbLyi7WfnwctKkbJscSEamJJGRpbiMzLhSIyGN7RNmIvYC+Qh2e7fuQQZnRBjBamzl7xluYzp0x6FzRuAACAF8fI94arZlsExFMWFMCLStC4ciyuAjO0l8jDLBO22y3gXnRzvujmfEajPKGQHZaK+oS8XRxiOwsDGcoZqL2gTpjRwqTV0SkVVIdlVha+kyeNBvYCAAAvmhHvDp+xwD4gnjIvF15UjC4sQmNyoIh0hle0jcjDLAOy283nXHRRX3TVnFErTsilhyXCPgF3N4fYTqAgQzlbceS+ro1yiv1yK4uZkyeNAfYCAAAvh4nTRs6Ybz83gTovB56fB0esZHhH2YjczdIhu118znkX9QVXzWm14rhcekgi3Cfg7uIS2wgUZMhmK4FuwZF1A/ZqZtDq6JRyin2KteXMKZPGgqcdAgCAl4kNfax3tG3gckpEOt0r2kboYZYO2QJ7gTyYrQS62WC9l27kkGKfbms9e8rkD98GS74AAMBLB+JP8Iyw8Yu1F7iZAnuBPDRbCYR8zmGPgb0qKQ6ZdtZzTSebjhxh7E8xAAAYqqCSScqZ5iuY1ps5xHGV4qRacVQhOyQV9Yn4O7ms7Wx8C4FuBRmq2UKgG3FkLQqtQpjtEL2JQauhOZZTHNJsrILNpti8956xP78AAGBoM+X9dxZbWcZZWZTTKY0QvRVmdiLMVSi0BoPX48hmHAEOG5oh7bUGhbphZhuT1sig1tIp5RSHNFurQNMp9LHgcRsAAGAQMNZkeLyN1RIrizI6pQGityDMDgTqRqFeDF6LIZsIZDOBbgEZStlMoOtxeDXC7IQZrRC9gUGroVNKKQ4rbKwCTSeD2gsAAAwixpmYhJtPW2xlkU91qIfoLQizHYG6UagHg9fhyEYcOGwIZTOBrsPgXhTS26uaTimjOi6zsphrOtkC7FEJAAAGG0AR/foAAA4LSURBVO+bmIg+fD/O2jLH0b4WojcjzHYE6kKhHgxeCxw2ZLKZXKqMQp0ws2XAXiUUh6VWFn6TJ01++21jf04BAADgYXzwpon0ww+W2ljmUuxrIXoTwmxDoE4UWoXBvRi8Hkc2EehmkNc0m8iWDQxehUIdMLMZotcxaVV0ShHFYZm1pc/kiWC9FwAAGOw4jf8w2nxalqNdDZPWBDNaYWYHwuxGoV4UWofBG3FkE45sBnm9sglH1mNwLwp1I8x2iNHEpNUxqJU0SoGj3SKL6d7AXgAA4FXBafyH8y3Nk+1sapn0BpjRBDPaEGYXAvWQ3YkYvBFHQF6nrMXgnoGWjUYmrYZBraBRCin2CyymqyZ8OAbYCwAAvEIoJ4xfYm2ZZGdTzqDWQYxmmNmGMDvJUgyD1wGHvS7ZgMFrUGgVwuyAGc0QvY5BraJTymiOuY52MdOnAXsBAIBXknffeCPMfNpCa8sCGqUWojcizBaE2Y7qOjvWYPB6HN6AIyCvbtZhcA8KdegKL3otg1ZJpxRTHZJtrYOmmsrB7pQAAODVZazJ8BlmUxZZW2Y42ldDjEaE2YJAf3SY8b+FQf5C1pOFFwp1wMwWiNFADhvSKcVUx8VWFoFmprQxo4396QMAAIBn44M3TdQTJ8y3tEhztK+C6A0IsxmF2lCoA4PJ7sS1xv4uBnmqrMeR9Tjci0HdCNQOM5shej2TVs2gltEccx3tF1qa+06eNA4MGwIAgNcGdOyYOBurRHvbAjq1FmY2oVALCrdjcJeBxtaDvApZg8GrUKgTYbbCjEaIXsukVTKopTTHFXbWIdPM5BPGj33zTWN/3AAAAOC5Mnr48FDzabFWlvk0SjXMbEChZhRqQ+EODO7G4B4MXoPDRv92BnlE1mLwagzuRqF2hNkCMxogeg2TVsmgFtEcl9tazzKdAo0ZY+xPGQAAALwYxpgMd5rwYbSleaqjfQ3CrEchshRrw+AOUIoN7vT+Xngxm2BGHUSvZtLK6ZR8qmOspbn3lEmmI94x9ucLAAAAXjBO4z8MN5++0MaqgEGtRaFGFG7GdA4jS7FeHGhsEGUtBvegUBcKtcGMJoheD9FrmfRKBq2UTk2xtw2dPlUzcfz7YNgQAAAMEcYMHz7P0mKRteVye9tKmFGHQo0o1IJCbSjcicHdGLwag9dg8FoMXgdivKxBoR7y4Rowo2VgxquKQSujU/IoDgsszf2nTIbBxigAAGAI4jThw3hb63g7m2wapQaBGlC4GYNbMbgDgzv1I4rG/hIfsulFIXLMsA1mNMGMeohew6RVMGhFdEqCrXXY9KmaiRM+AIUXAAAYsowZPpw1bmyMlUUaxaEMYtShcBMGN2NwOwZ3YnA3jvTgCNDYSw5ZeHUhumaNRphRC9GrmLRSOjXD0W6RtaXvlMkO744y9mcHAAAABgGKCeNDzacvtrXOY1ArEWYDBjdhSAuOtOFIB4504cgqHNEPKoK8uOiqLrLPEGE2wow6mFEN0csZtAIaJdHOZu5UM/WkCR+8BQovAAAAGGCMyXDZ+A/nWVskO9qXwcwaDG7AkWYcacWRdhzpwBF9NQY09nLUVQ8zaiBGJUQvZtCyKA7RluYzzKY4jgabKQMAAMDD4H0wLtB82jxry3QapRhi1GFwI44242grjrbhaKeBxoz+jf96ZA0KrdbNdUFtCLMZYTYNqKsKopcyaQV06mIby9lmpuLxH4x44w1jf0AAAABgEDPOxEQ8/oM4O5v5ttY5TFo1htThSCOBNhNoK4G242inflARh8mCDOSvZTW5tAuF2lGoBWE2Isx6mFkDMyphRimTXsigxtvZBE2f6jJpAhU82BAAAACekLEmJqqJ4+NtbeLsbbMY1FocqcfRRhwlBxXbcKQTQ7owRLduDIXWgDxZelGod6Dq6kKhdoTZijCbYGYDzKiFGVUQo5xJK2JQl9pah5tP10ycQAVjhgAAAPAXGDN8uOCDDxbaWi+ys8lj0qswpI4gNYaSLR7t+i4PDO7B4NUDX9AgD43eWx0o1IZCLQjUhDDrEWYtzKyCGeUQvZBBW2ZvG2Yx3XnSBMp7QF0AAADwbIwePnyG2ZQIK8t4R7sCmFGNI/UE2kigTQTaQqBtBNpG6MYVuwc0BkxmKK1ecj3ywGhhKwo1o1AjCtUjzFqEWYUwyyFGEZOWRnEIs5jub2YKqi4AAAB4nrw7/I1Qi+kxNlYJFIc8iFGBI3UE2sjCmgishcBaCKydQDtwpBNHujF4FQb3/InGVv8xTyuDB/McTfOEB3/oK+9Lz0D03mpDoRYUakLhBhSqR6FaBKpCmOUwoxRiJFPso60sfM2m0EeDuS4AAAB4Mdi/O8rTdHK4tWWco30Wk16GIdUEVs/CG1lYEwtrITCy0YM0WdcfZTYU0jPwa9fAUOFAyQU3onA9CteiUDUKVSJQGcLMZdASHOzCLM39pprRx4weCZoMAQAA4EUzevhw+YTxC2ytY+1sEigORQhUTaD1BNZAFmQ42kqgbTjajiOdGNyFwV0Y3I1Cq1CoB2Gufn2zCmF2I8wu5HdvtaBQIwLpSi4UqkagCphZBjNTKQ6Lba0Dp09zmTwRHjsGqAsAAABeKmNNTMTjP4i0slhgZ7PYwS4XYlSzsFoWVs/CyIKsmcBaCLQNR9rImgyDOzG4C4W6UWgVwux5LTIgLWaHwThhMwo1oVADCtWhUA1ZcqFQKcIshBjLHOzm21j5TzPzmDIZAc/hBQAAAOOCjR0TaWkebWMd62CXCTFKcaSCQOvYeAMbb2ThzSyshUBbWFibfnRxwGS6yszYEnoqXZG/rkKYXSizE4U6EKaBt+AmFG7QDRXC1ShchcLlCFSCMNPp1IV2NmGW5i6TJzHHjB4FSi4AAAAYPIwePlw2YXykjVW0rXUcxSEDYuSjcBULr2MTDWyikYU1svFmFtbCwloJtJVA2wi0HdM14utGGlGoG2GSWTXIQpZZnSjUOTCzNdCUATWhcCMG12FwHQbXYHA1BldicBkKlSBQLpOeQHGIIksu0ylMsB4ZAAAABi3jTEy474/zNpuyxN422s4mnkZZwaAW40gVG69jEw0copGNN7HxZjbezMJbWFgrCyMb8ckmRl19NtAE0T2gtJevq26E2flHY7WjUBsGt2JwCwY3Y3ATBjf87i2kGkOqMKQMhUtROJVOTaI6RNlYzTGf5jJlMjR2zOS33zb2fxkAAAAAPBnjTEywcWNdp0yOc7Cdb2+7yNF+JcQowdEqNl7LJho4rEYO0cghmthEM5toYWHNbLx1wGftZHCkA0faB4YcOzG4C/vdal3PVqt1G4SUZedAOjC4A4PbMbgdg9tQqGXAWM0Y0ogjjTjSgCP1OFKHIzU4Uo0hlThSjiElGJzGoC60t42wtpplPs13qhk6bizwFgAAALzCjDMxMR85QjNl0lJH+0g7m6U0SgrEyMXgYhyt47JrOKx6LquBO+AzDtFM1mdsvGVgvJHsztcVajjSjiPtGNyOI+0o1I7BHX+M3kOdCLMDhR4IbOgnfVHVhsGtGNKKIy0DacbRJhxtxNFGHG3AkTocrSPQWgKtIdBqAq0i0HIcKULhQgRKolEW2NsGWZoHWEz3mzYVHjvm3eFgigsAAABeI0iTzZhq6jHVLMbONsrOdgnVMZlJT4cZxThaw2HVcVn1HFYDh9XAIRo5RCObaGLjTWy8iYU3E2gzC2tmkYum0RYCbSXQVhxtxZFWDG7BkdaBtGFIGwbr04pC5KBf6x+i+1MtONKMI8040oTBTRjSiKMNONpIoA0E2oCj9cQfpYWj5ThaQaAFCJREoyyjOETYWM21MA+wmO5mOhkZB1oKAQAAYAjw3vDhViNHyieMnzHNbKG9bbidzUKKw1I6dSXMLMTRCg5RySZqOKwaDquWy6rXiY1oYBP1bKKRjf8eFt7IwhpZWCOBkj80EWRQMo364EiDwT82EBiZehZWz8LqWFgdC6tlYbUsvIaF1bDwahZexcLKCayCwAoxJB1iLKdT4ygOEbbWodaW7lNNVZMn4ePGTnkHDBICAADAUGWcicno4cPhsWNcTSfHOthF29tG2dvOc7SPZ1CTIcYKJj0ThQoJtIJD1HDZOqtxWLVcVh2XVcdh1XFY9RxWPYeo5xD1bLyOTdSziXo2Xq/7gahjE3VsXBcWVsfGa3UhathENQuvZhNVbKKchVey8RIcLcCQDJiZAtET6dRFFIcIO5sga8sgKwvfaVOlE8az3x9nCqQFAAAAgAcZYzLcauRI+pjRXmZTfKdPDbSymGdvG25vG+NoH+1ov4RGWQHRU2BmOgJlo3AuhpC/lrDwUhZewSYqOUQ1h1XOxivYeDkbL2PjZSzdz6UsrITAigmsiMAKcTQPQzIRKBViLGfQltIoiyiOMQ52YXY2wTZWEbbWPtOnBVmaY++P4334/tQR7xj7bwUAAAAAryBjB0o05pjR7qaT/c2nzbay8Le0WOBgF2VvF2VvG2FnE2pvG+VgF+VoH+ZgF+lgH+loH+PoEOVoH+VgH+lgF2ZvG25vF25vG2FvG25nG2JrE2BjFWRj5W9h7ms+3dXMlPjgfdYH79NGvzdtxDujhw839hUDAAAAYAgw1mT4GJPho4cPNx8xYtqIEdCYMdDY0Ywxo6Exo6Gxo+GxY5CxY6aNGDF9xAjzESOmjxgxfcSI0cOHA0sBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAz8r/B+bK6NHxDa4AAAAAAElFTkSuQmCC" alt="" height="291" width="500"><br><br><font color="#FF0000" size="3"><b>نتایج نظرسنجی شماره ی 4</b></font><br><br><font color="#FF0000" size="3"><b>متن نظرسنجی: </b></font><b>اگر تصمیم داشته باشید به یک سفر تابستانی بروید کدام گزینه انتخاب اول شماست؟</b><br><br><font color="#9999FF" size="3"><b>گزینه ها:</b></font><br><br><font color="#3333FF" size="2"><b>1- شهرهای تفریحی ایران =</b></font> 22.5 درصد [با احتساب<b> 9</b> رای]<br><br><font color="#CC0000" size="2"><b>2- شهرهای زیارتی ایران =</b></font> 40 درصد [با احتساب <b>16</b> رای]<br><br><font color="#66FF99" size="2"><b><font color="#33CC00">3- کشورهای مذهبی و زیارتی =</font> </b></font>7.5 درصد [با احتساب <b>3</b> رای]<br><br><font color="#6600CC" size="2"><b>4- کشورهای خارجی و تفریحی =</b></font> 30 درصد [با احتساب <b>12</b> رای]<br><br><br><font size="3"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">تعداد کل شرکت کنندگان: 40 نفر</font></b></font><br><br>تاریخ ایجاد نظرسنجی: 1394/05/17 ساعت17:56:05<br><br>تاریخ اعلام نتایج: 1394/06/17 ساعت 13:57:04<br> text/html 2015-09-07T09:51:12+01:00 parsika.mihanblog.com شقایق بزرگی و شجاعت در کلام پروین ««این قطعه را برای سنگ مزار خودم سروده ام...!»» http://parsika.mihanblog.com/post/677 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" color="#9999FF" size="3"><b><img src="http://gemupload.ir/do.php?img=83" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br>اینکه خاک سیهش بالین است</b></font><br><font face="Mihan-IransansBold" color="#6666CC" size="3"><b>اختر چرخ ادب پروین است</b></font><br><font face="Mihan-IransansBold" color="#6633FF" size="3"><b>گر چه جز تلخی از ایام ندید</b></font><br><font face="Mihan-IransansBold" color="#6600CC" size="3"><b>هر چه خواهی سخنش شیرین است</b></font><br><font face="Mihan-IransansBold" color="#333399" size="3"><b>صاحب آنهمه گفتار امروز</b></font><br><font face="Mihan-IransansBold" color="#330099" size="3"><b>سائل فاتحه و یاسین است<br><img src="http://gemupload.ir/do.php?img=85" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br></b></font><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF6666" size="3"><b>دوستان به که ز وی یاد کنند</b></font><br><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000" size="3"><b>دل بی دوست دلی غمگین است</b></font><br><font face="Mihan-IransansBold" color="#CC0000" size="3"><b>خاک در دیده بسی جان فرساست</b></font><br><font face="Mihan-IransansBold" color="#990000" size="3"><b>سنگ بر سینه بسی سنگین است</b></font><br><font face="Mihan-IransansBold" color="#660000" size="3"><b>بیند این بستر و عبرت گیرد</b></font><br><font face="Mihan-IransansBold" color="#330000" size="3"><b>هر که را چشم حقیقت بین است<br><img src="http://gemupload.ir/do.php?img=87" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br></b></font><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF99FF" size="3"><b>هر که باشی و زهر جا برسی</b></font><br><font face="Mihan-IransansBold" color="#CC66CC" size="3"><b>آخرین منزل هستی این است</b></font><br><font face="Mihan-IransansBold" color="#CC33CC" size="3"><b>آدمی هر چه توانگر باشد</b></font><br><font face="Mihan-IransansBold" color="#993399" size="3"><b>چو بدین نقطه رسد مسکین است</b></font><br><font face="Mihan-IransansBold" color="#663366" size="3"><b>اندر آنجا که قضا حمله کند</b></font><br><font face="Mihan-IransansBold" color="#330033" size="3"><b>&nbsp;چاره تسلیم و ادب تمکین است<br><img src="http://gemupload.ir/do.php?img=88" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br></b></font><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF9966" size="3"><b>زادن و کشتن و پنهان کردن</b></font><br><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF6600" size="3"><b>دهر را رسم و ره دیرین است</b></font><br><font face="Mihan-IransansBold" color="#CC6600" size="3"><b>خرم آن کس که در این محنت‌گاه</b></font><br><font face="Mihan-IransansBold" color="#993300" size="3"><b>خاطری را سبب تسکین است<br><font color="#6600CC">«</font><font color="#FF0000">پروین اعتصامی</font><font color="#6600CC">»</font><br><img src="http://gemupload.ir/do.php?img=84" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><img src="http://gemupload.ir/do.php?img=86" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br></b></font></div> text/html 2015-09-07T09:36:26+01:00 parsika.mihanblog.com شقایق تزئینات تولد 26 http://parsika.mihanblog.com/post/676 <img src="http://gemupload.ir/do.php?img=82" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0">